Verkiezingsprogramma DTV

 

DE VEERSE INWONER CENTRAAL

GEEN POESPAS,

                                       Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 heeft de volgende uitgangspunten:

DTV is:

Toegankelijk
Zichtbaar
Open en Transparant
Resultaatgericht

Dit bereiken we door:

Dorpen leefbaar te houden
Toerisme verder te ontwikkelen op kwaliteit
Veere groen en open te houden

De gemeente is er om:

 • Ondernemers kansen te bieden op een eerlijk inkomen        
 • Inwoners, organisaties, verenigingen en vrijwilligers te steunen     
 • Iedereen gastvrij te ontvangen, jong en oud               

Inleiding

De gemeente Veere bestaat uit dertien kernen die elk hun eigen identiteit hebben. Veere is een heel belangrijke toeristische gemeente in Zeeland.
Deze twee kenmerken in onze naamgeving achten wij als Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) in het gemeentelijke beleid van groot belang, maar er zijn natuurlijk meer accenten die onze aandacht verdienen.

Programma voor de verkiezingen periode 2018-2022
Kernbegrippen in ons programma zijn:

Onafhankijk

DTV is een onafhankelijke partij waar de kiezers en leden zelf invloed kunnen uitoefenen op het lokale programma voor de gemeente Veere.

Voorwaarden scheppend

De gemeente ontwikkelt steeds nieuw beleid, en behoort de bestaande organisaties, instellingen of groepen bij de belangrijkste beleidsvoorbereiding te betrekken. De gemeente ondersteunt de plaatselijke organisaties via subsidies, door facilitering, of op andere wijze.

Rechtvaardig, open en duurzaam

DTV wil iedereen eerlijk en rechtvaardig behandelen zonder dat afkomst, geloof of achtergrond daarbij een rol spelen. Wij zetten ons in voor alle inwoners van Veere.

DTV is zich bewust van haar plaats in de Veerse samenleving en daarom wil zij:

 • Verstandige keuzes maken bij het beheer van water, grond en lucht;
 • zoeken naar samenwerking met anderen die dezelfde zorgzaamheid voor onze samenleving delen en daarbij minderheidsstandpunten respecteren;
 • zuinig omgaan met natuurlijke grondstoffen en hergebruik stimuleren.

Gezondheidszorg

DTV zal ervoor pleiten dat de ziekenhuisvoorzieningen op Walcheren toegankelijk blijven voor de meest gebruikelijke behandelingsvormen. Samenwerking met de overige ziekenhuizen mag niet leiden tot een superziekenhuis in Goes. De huisartsenzorg en de zorg en ondersteuning voorzieningen moeten voor de inwoners van Veere zelfstandig bereikbaar blijven. Extra aandacht wordt ontwikkeld voor het onderwerp alcohol, drugs en jeugd beneden de 18 jaar.

Sociaal Domein Wet maatschappelijke ontwikkeling en Jeugdzorg

DTV is er voor de ondersteuning welke past bij de persoonlijke situatie van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. En dat mensen via de WMO ondersteuning met behulp van een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zo lang en optimaal mogelijk in de eigen woning en buurt te  kunnen blijven wonen. Vanzelfsprekend ook zelf met hun naasten keuzes kunnen maken over hoe ze hun leven inrichten. DTV wil investeren in de (preventie)jeugd en ouder wordende mensen, die naast laagdrempelige toegang lokaal en (preventieve) begeleiding in toenemende mate ook uitgebreide verpleging en verzorging nodig hebben. DTV wil dat mantelzorgers (extra) toegerust worden om (tijdelijk) te ontlasten en te helpen. DTV blijft zich inzetten om de toegang tot zorg lokaal te organiseren en te sturen op kwaliteit in de ondersteuning en samenwerking tussen gemeenten, waarbij de Veerse inwoner centraal staat. Ook in andere zorgdomeinen, de jeugdwet en de participatiewet. De eigen bijdrage van inwoners die van de WMO gebruik maken moet en kan omlaag.         

Leefbaarheid                                                                                 

DTV streeft naar vraaggerichte voorzieningen en Veers woongenot afgestemd op de wensen en voorkeuren van de inwoners in balans met toerisme en de omgeving. Voldoende woningbouw en mogelijkheden om bedrijven te vestigen. DTV wil investeren in een natuurlijk en leefbaar Veere om de leefbaarheid te bevorderen en te behouden middels het behouden of weer terugkrijgen van bestaande voorzieningen of het creëren van nieuwe voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de MFA’S, zorgcoöperaties. 

Samenwerking

De samenwerkingsovereenkomsten moeten goed toegankelijk zijn voor onze inwoners. Goede samenwerkingsvormen horen heldere beleidskaders te hebben met een transparante bestuursvorm. DTV zal met iedere partij samenwerking zoeken om gezamenlijk onze gemeente zo in te richten dat het voor jong en oud goed is om hier te wonen en te werken. Daarom willen we niet alleen bij onze opstelling in de gemeente deze samenwerking zoeken, maar zullen wij bevorderen dat ook de inwoners van Veere het gevoel krijgen “de gemeente Veere is ván ons en is er vóór ons” ! DTV kiest niet voor herindeling.

Dorps- en stadsraden

Wij vinden dat dorpsraden in een aantal kernen goed opkomen voor leefbaarheid. De gemeente hoort de dorpsraden bij belangrijke ontwikkelingen en helpt waar mogelijk met de uitvoering van de door hun opgestelde dorpsvisies.

Veiligheid

Iedereen, dus ook de hier verblijvende gasten, zullen zich in de gemeente veilig en geaccepteerd moeten voelen. De gemeente zorgt voor een goed veiligheidsbeleid waarbij inwoners en ondernemers op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Wij zullen inwoners stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voor jong en oud is er speciale aandacht voor hun veiligheid.

Regelgeving en afspraken

Bij het maken van regels zal naast een inhoudelijke toets ook beoordeeld moeten worden of die regels door de gemeente gehandhaafd kunnen worden. Niet gedogen, maar regelen. Wij zullen aandringen op verkorting van de procedures met minder regels. Gemaakte afspraken zullen nadrukkelijk tijdig nagekomen moeten worden. Juridische procedures worden zoveel mogelijk voorkomen door meer én beter en te communiceren. Deregulering moet leiden tot minder regels en eenvoudig taalgebruik.

Communicatie en dienstverlening

Met een goede communicatie weten inwoners snel wat voor hen van belang is. Maar soms…. gaat er wel eens iets mis. Je begrijpt elkaar niet of je denkt afgescheept te worden en hebt het gevoel dat je onvoldoende wordt geholpen. De gemeente is een dienst- verlenende instelling en wij vinden dat die klantvriendelijkheid moet worden uitgestraald. Vragen behoren binnen twee weken helder en begrijpelijk beantwoord te worden. Het aantal klachten en bezwaarschriften houden wij goed in het oog. De inrichting van de organisatie van de gemeentelijke diensten moet gericht zijn op vlotte dienstverlening.
De komende raadsperiode zal er ingezet moeten worden op een platte gemeentelijke organisatie waarbij de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van taakonderdelen door collegiale teams zelf worden gedragen. Hierbij behoort de verantwoording zoveel mogelijk laag in de organisatie te worden gelegd. De duur van de aanvraagprocedures moet worden verkort. Een goed voorbeeld hiervan is dat omgevingsvergunningen binnen 6 weken worden afgehandeld.

Beleid voor alle leeftijdsgroepen

Beleid van gemeenten is een papieren opsomming van ideeën en middelen die ertoe bij moeten dragen dat bepaalde doelen gehaald worden. DTV wil investeren in beleidsdoelen die kwalitatief, duurzaam en transparant zijn en geen bureaucratische papierfabriek. Wij willen met ‘gezond boerenverstand’ beleid maken, waarbij de adviserende functie van stads- en dorpsraden van hoge waarde wordt betrokken.

Wonen en werken

DTV wil dat starters in de woningmarkt gestimuleerd worden door extra in te zetten op wensen van deze doelgroep. Via een startersfonds kan in sommige gevallen een voordelige lening worden verstrekt. Benut de wensen van starters maximaal, want zij zijn het die onze voorzieningen straks in stand gaan houden. Zonder jeugd heeft Veere minder toekomst. De gemeente matigt haar welstandstoezicht en laat burgers binnen randvoorwaarden zelf haar bouwplannen invullen. Het beleid voor kernversterkende bedrijven kan verruimd worden in de bestemmingsplannen.

Midden- en kleinbedrijf

Via regelmatig overleg met de F.O.V. zal ingespeeld worden op de veranderingen van het Midden- en Kleinbedrijf. 
Met de verenigingen, organisatoren van evenementen en horecabedrijven moeten er goede afspraken worden gemaakt over een beheersbare en gezamenlijk gedragen regeling voor het uitgaansleven in onze centra. Beperken van verstrekking alcohol aan jeugd is een onderwerp dat nadrukkelijk via de lijn verantwoordelijkheid ouders aan bod moet komen. Horeca ondernemers, vergunninghouders en exploitanten van een kantine of een evenement hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Vormen van buitensporig indrinken door de jeugd (drinkketen) moeten samen met het drugsgebruik stevig worden aangepakt.

Mobiliteit

DTV wil investeren in mobiliteit op maat en vraag, duurzaam en bereikbaar voor iedereen. Ook in de dorp- en stadskernen. De auto is voor 98% het gemotoriseerde vervoersmiddel in de Gemeente Veere. Om op eigen kracht, zelfredzaam te kunnen zijn en het bereiken van o.a. werk, school, (recreatie) woning, horecagelegenheid, dagbesteding wordt de auto dagelijks gebruikt. Voor kortere afstanden wordt de fiets gebruikt. Slechts 2 % maakt momenteel gebruik van het openbaar vervoer. Met als gevolg dat openbaar vervoer langzaam verdwijnt en het autoverkeer toe gaat nemen met  de daarbij behorende parkeerterreinen of het ondergrondse parkeren voor de recreanten en dagjesmensen. Vanzelfsprekend heeft toename van autoverkeer gevolgen voor de leefbaarheid en natuur en milieu. DTV wil zich inzetten voor een nieuw vervoerssysteem door de Eilandhopper te introduceren voor alle doelgroepen. Dat is een vraag afhankelijk integraal systeem, waarbij het openbaar vervoer rijdt dáár waar vraag is, in de spits een dienstregeling en daarbuiten te bestellen voor alle doelgroepen waaronder personen die (noodgedwongen) kiezen voor openbaar vervoer, ouderenvervoer en  WMO vervoer en vervoer voor scholieren , toeristen, werkenden. DTV vindt dat ook in Veere met een reeds bestaande app het bestellen van het openbaar vervoer voor iedereen beschikbaar moet komen.

Speerpunten in het DTV beleid voor de periode 2018-2022 zijn de volgende punten

1. De leefbaarheid in de dorpen en steden moet meer worden ondersteund en dat kan:

 • In samenwerking met de dorps- en stadsraden
 • Plannen die door de kernen worden ‘gedragen’ moeten binnen de beleidsruimte prioriteit krijgen
 • De inwoners, het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen moeten betrokken blijven bij markante ontwikkelingen in de gemeente

2. Toerisme

 • Een wervend beleid hoort aan de basis te staan van onze toeristische gemeente waarbij steeds in nieuwe gebieden reclame wordt gemaakt 
 • Via de website van gemeente of VVV in beeld brengen welke evenementen er op de kalender staan
 • Een beleid voeren gericht op meer service en kwaliteit voor de toerist waarbij het prijspeil aandacht krijgt
 • Naast gezinsvoorzieningen moet ook het luxe segment de nodige aandacht krijgen
 • Met steun van de toeristische bedrijven kan de seizoenverlenging gestimuleerd worden
 • Het inzicht in de bestedingen van de toeristenbelasting wordt jaarlijks geactualiseerd
 • Nieuwe toeristische attracties worden gestimuleerd
 • Een deel van de Toeristenbelasting inzetten met inspraak van de sector
 • De inwoners meer bewust maken van het belang van deze sector voor Veere
 • De regelgeving over campings moet elke collegeperiode aangepast worden aan de marktomstandigheden 
 • Voorwaarden scheppen voor Stichting Strandexploitatie Walcheren en kust VVV via een taakstellend subsidiebeleid
 • Het bevorderen van watersport gerelateerde recreatie
 • Het uitgangspunt van DTV is en blijft inzetten op kwaliteitsverbetering en zeer terughoudend omgaan met de uitbreiding van het aantal recreatieve overnachtingseenheden.

3. Natuur en landbouw

 • Hoog inzetten op de leefbaarheid van het platteland waarbij stimulering van kleinschalige elementen en cultuurhistorie zichtbaar wordt gemaakt
 • Nieuwe productievormen voor de landbouw worden gestimuleerd
 • Rendabele bedrijfsvoering wordt waar mogelijk gesteund binnen de gemeentelijke mogelijkheden en wij denken dan o.a. aan het verruimen van het bestemmingsplan buitengebied
 • Geen nieuwe natuurgebieden aanleggen
 • De komst van nieuwe intensieve veehouderijen weren, de nog bestaande intensieve veehouderijen worden via maatwerk een redelijke bestaanszekerheid geboden
 • Bestaande landbouwbedrijven zijn onlosmakelijk met onze groene gemeente verbonden en dat moet zo blijven
 • Nevenactiviteiten op het platteland doceren via het bestemmingsplan
 • Bedrijfs-verzamelbedrijven op het platteland beperken

4. Economie

 • Regiogebonden bedrijven bij alle kernen toelaten als dit bij de dorpskern mogelijk is. Dit is tevens van groot belang voor de sociale samenhang, leefbaarheid en werkgelegenheid in de kernen
 • Oprichten en bevorderen van kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen voor o.a. starters
 • De meeste nieuwe bedrijven zullen gevestigd worden te Koudekerke (Karreveld) en Serooskerke (de Zompe) of op de bestaande oude bedrijfsterreinen als inpassing mogelijk is

5. Cultuurbeleid

 • Het geld voor cultuurbeleid zo verdelen dat er in alle kernen cultuuruitingen kunnen plaatsvinden
 • Voorwaarden scheppen tot het in stand houden van beeldbepalende gebouwen en dorps- en stadscentra
 • De raad moet inzicht krijgen in de cultuureigendommen voordat er wordt verkocht
 • De kunstcollectie vaker op meer plaatsen exposeren
 • Vliedbergen terugplaatsen op de historische plaats rondom enkele kernen

6. Verkeer en vervoer

 • Voor de mogelijke rondwegen Domburg en Oostkapelle in de bestemmingsplannen ruimte houden
 • In alle dorpen de 30 KM beter handhaven
 • De parkeerheffingen afzetten tegen de bezettingsgegevens
 • In elke kern dienen ook in het hoogseizoen voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar te zijn via een duidelijk verwijssysteem.
 • De omvang van de lawaaihinder van het verkeer dor de kern wordt beperkt (bromfietsen en zwaar verkeer)
 • Openbaar vervoer van en naar alle kernen bevorderen en voor alle inwoners een vorm van goedkoop vervoer onderzoeken en zo mogelijk invoeren
 • Heldere info bevorderen over oplaadpunten voor de elektrische fiets
 • Het onderwijs moet goed en tijdig met het OV bereikbaar zijn 
 • Het parkeerbeleid afstemmen op de overlast in de omgeving en evalueren per seizoen
 • Parkeerheffingen stoppen na 18.00 uur en na 1 oktober, dit is van groot belang voor de Horeca

7. Onderwijs

 • Onderwijs is van groot belang, wij zullen streven naar een zo groot mogelijk kwalitatief rendement voor de leerlingen
 • De scholen worden actief ingezet voor het tijdig signaleren van achterstand- en/of opvoedingsproblemen
 • Voorkomen van schoolverzuim
 • Voor- en naschoolse opvang worden binnen de kwaliteitseisen bevorderd
 • Een goede overlegstructuur tussen ouders en school is zeer belangrijk
 • De inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt aan de behoefte aangepast
 • Het belang van de onderwijskwaliteit gaat voor het overeind houden van te kleine klassen/scholen
 • Aandacht voor integraal beleid voor brede school, verkeer, gym- en sportvoorzieningen, binnenklimaat en de gevolgen van de krimp
 • Muziekonderwijs op onze scholen blijven bevorderen
 • Scholen zijn de bouwstenen van de kernen. Minimaal 1 school per kern behouden waar iedereen welkom is en de kwaliteit is gewaarborgd

 

8. Sport

 • Voorwaarden scheppen voor de verschillende takken van sportbeoefening
 • Privatisering van bestaande sportvoorzieningen staat hoog op de agenda waarbij gelijke behandeling voorop staat
 • Zorgvuldig omgaan met de vele vrijwilligers die deze sector dragen
 • Medewerking verlenen aan nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding
 • Het verder stimuleren van sport als bouwsteen voor de gezondheid van onze inwoners

9. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

 • De middelen die voor de Wet werk en bijstand, participatiewet en bijzondere bijstand worden ontvangen komen bij de doelgroep terecht (oormerken en zichtbaar maken)
 • Voor werklozen hanteert de gemeente een duidelijk scholings-, en activeringsbeleid gericht op re-integratie/participatie. Aan alle uitkeringsgerechtigden wordt vrijwilligerswerk toegestaan (met profijtbeginsel)
 • In bijzondere (schrijnende) gevallen zorgt de gemeente voor creatieve maatwerkoplossingen
 • Het bereik van het minimabeleid wordt beter toegankelijk gemaakt voor de doelgroep tot 110% minimumloon
 • Actieve scholing en bemiddeling naar werk bevorderen om de uitkeringsduur te bekorten
 • De mogelijkheden om mensen met een uitkering passende activering te bieden onderzoeken en inzetten voor het algemeen belang
 • Schuldhulpverlening is een goede manier om burgers weer onafhankelijk te maken, daar moet altijd budget voor worden vrijgemaakt

10. Volksgezondheid en milieu

 • Milieuvergunningen worden planmatig nagetrokken en actief gevolgd op basis van een risicoanalyse 
 • De waarborgen in de gezondheidszorg moeten speerpunten worden in het gemeentelijk beleid
 • Voor kwetsbare groepen en leeftijden (ouderen en risicogroepen) wordt een gericht bevolkingsonderzoek bevorderd
 • Het ziekenhuis op Walcheren moet de standaard ziekenhuiszorg blijven uitvoeren
 • Huisartsen in deze regio moeten hun apotheekhoudende bevoegdheden behouden
 • De kringloopwinkels worden tevens als werkgelegenheids-project ontwikkeld, evalueren moet eens per vier jaar
 • De gemeente bevordert de duurzaamheid in alle beleidsvelden zoals o.a. gebruik van producten, energie en inkoop en aanbesteding
 • Windmolens worden uitsluitend geplaatst in het concentratiegebied Neeltje-Jans
 • Zonneparken worden vergund op gronden waar geen landbouw mogelijk is
 • De toepassing van de Green-Key wordt verder gestimuleerd

11. Zorg en WMO

 • Mogelijkheden onderzoeken om het busvervoer toegankelijk te maken voor ouderen en gehandicapten tegen goede voorwaarden. Wij denken aan een jaartarief voor ouderen en dan kan het taxivervoer mogelijk beperkt worden
 • Welzijnsinstellingen worden op basis van begroting en verantwoording gesubsidieerd
 • WMO gelden worden uitsluitend voor die doelgroep gebruikt Aan de zwakste groepen wordt extra aandacht besteed. De uitvoering van de WMO uitvoering behoort in overleg met de betrokken burgers/organisaties plaats te vinden. Er is regelmatig overleg met cliëntenorganisaties
 • De WMO-raad wordt gehoord over beleid, uitvoering en knelpunten
 • Mantelzorgwoningen of units mogen vergunningvrij worden gebouwd/neergezet en blijven staan gedurende de mantelzorgperiode
 • De St. Welzijn Veere steunt en stimuleert op een onafhankelijke wijze het gehele welzijnsterrein via een meerjarig convenant
 • De gemeente krijgt minder middelen en dat betekent, dat ook de uitvoering van de WMO op een andere wijze vorm moet krijgen door minder overhead te creëren.
 • De voorzieningen van de gemeente zijn er voor hen die geen of onvoldoende andere mogelijkheden hebben, maar eerst zullen de eigen mogelijkheden, waaronder ook de eigen bijdrage, moeten worden ingezet. 
 • Om te kunnen verbeteren dient er een anoniem Veers meldpunt te komen voor opmerkingen, wensen en klachten van inwoners.

12. Ruimtelijke ordening

 • De welstandscommissie wordt afgeschaft 
 • Bestemmingplannen worden vereenvoudigd, begrippen worden helder verwoord
 • Eenduidig beleid, wat voor de buurman van toepassing is geld ook voor u
 • De gemeente voert een eigen grondbank in met het doel gewenste ontwikkelingen zoals nieuwbouw in alle kernen te verzekeren 
 • De omvang van de nieuwbouw wordt aangepast aan de behoefte in de diverse kernen, bewoners krijgen meer vrijheid hun plannen vorm en inhoud te geven
 • Starterswoningen en ouderenhuisvesting krijgen prioriteit en worden zo mogelijk geclusterd
 • De mogelijkheden voor leeftijd bestendig (ver)bouwen worden waar mogelijk bevorderd
 • De gronduitgifte houdt de gemeente in eigen hand
 • Leegstand en verpaupering in de kernen worden aangepakt
 • Er wordt een beleidsvisie op het buitengebied gemaakt waarin voor de veranderingen in de agrarische sector ruimte blijft. Hierbij wordt het buitengebied niet “dichtgetimmerd” 
 • Het strand-,duin- en Manteling buitengebied wordt zorgvuldig behandeld
 • Bij de herinrichting en opwaardering van het Veerse meer worden de historische waarden ontzien en rekening gehouden met de wensen van onze eigen inwoners en de toeristen

13. Onderhoud straten pleinen en groenstroken

 • Het onkruid in straten en pleinen en groenvoorzieningen baart ons zorgen. Zolang hiervoor geen goede werkmethoden zijn ontwikkeld blijft de gemeente de toegestane chemische middelen minimaal gebruiken
 • Achterstand in het onderhoud van struiken en bomen moet worden voorkomen 
 • De milieustraat blijft gratis om het buitengebied te beschermen
 • Bomen moeten een zinvolle functie binnen de kernen hebben. Overlast behoort tot maatregelen te leiden
 • De gemeente voert regelmatig een onderhoudsscan uit

14. Jongerenbeleid

 • In samenwerking met de jongeren, jongerenwerkers en de SWV wordt jongerenbeleid gestimuleerd
 • Voorzieningen in de kernen (soos, sport en spel) worden zo mogelijk aangepast aan de wensen van jongeren.
 • Zorg voor een jeugd vriendelijk zodat de jeugd zich kan ontplooien in de eigen omgeving en thuis 

15. Lokale tarieven

 • Geen verhoging van de tarieven voor de grafrechten aangezien deze tarieven de afgelopen jaren buitensporig zijn verhoogd
 • De afvalstoffenheffing en rioolbelasting zijn kostendekkend
 • Geen verhoging toeristenbelasting
 • Onderzoek naar mogelijkheden bijdrage dagtoerist
 • Parkeervergunning inwoners Domburg en Veere om niet verstrekken

 

 

 

 

16. Jeugdwerk en WMO

 • Preventie maatregelen zijn in een vroeg stadium mogelijk als signalen van school of omgeving goed landen en ook worden opgepakt 
 • Uithuisplaatsing is de laatste optie en ook de duurste, dat moet met alle middelen die beschikbaar zijn voorkomen worden
 • Jeugd is niet alleen een zorg factor, maar de jeugd heeft de toekomst en dat moet ook in Veere met wonen en werken mogelijk blijven
 • Organiseer de dienstverlening voor de jeugd opnieuw via nieuwe paraplu stichtingen uitgaand van de behoeften van de klanten, zodat het werkveld van de instellingen logisch is ingedeeld en daardoor beter toegankelijk
 • Zorg dat de klantgegevens toegankelijk zijn voor alle betrokken hulpverleners toegankelijke database (voorkom daarmee dubbel werk)  
 • De kwaliteit van de instellingen moet meetbaar zijn

17. Visie op samenwerkingsverbanden

 • DTV vindt dat Veere zelfstandig moet blijven en daarom zijn samenwerkingsverbanden nodig
 • Samenwerkingsverbanden moeten binnen de vastgestelde begroting blijven en moet gebeuren met betrouwbare partners en door middel van getekende onderliggende documenten die controle door de raad mogelijk maken
 • Criteria samenwerking:
  • De dienstverlening aan onze inwoners wordt verbeterd;
  • De samenwerking biedt financieel en/of ander voordeel;

 

Najaar, 2017

Bestuur en fractie DTV