Begroting 2018-2021

DTV geeft haar reactie op de diverse begrotingen

De fractie van DTV geeft kort en krachtig haar visie op de begrotingen

Begroting 2018

Voorzitter, collega’s, college, dames en heren, Onze waardering en dank spreken wij uit voor een ieder die heeft bijgedragen aan de realisatie van de opmaak van de begroting 2018. De begroting is de uitwerking van de kadernota en daarin heeft DTV helder aangegeven wat de wensen waren. Op dat moment was het credo vol verwachting klopt ons hart en deze verwachting is grotendeels uitgekomen. Veere staat er financieel goed voor en er is voldoende ruimte voor nieuw beleid. Het blijkt dus nog steeds dat we het als zelfstandige gemeente goed kunnen organiseren en daar mogen we trots op zijn! Begroting 2018. We worden als raad gevraagd om op hoofdlijnen onze zienswijze te weergeven op de begroting. We zullen hier gehoor aangeven maar met 152 pagina’s tekst waar over iedere bladzij iets te vinden is is dit lastig. Voor de volgende ronde lijkt het DTV handiger om de begroting iets compacter op te stellen. De uitleg zien we dan wel tegemoet in de raadsvoorstellen. Niet teveel woorden maar daden! Wijzigingen t.a.v. de kadernota Er staan 6 punten genoemd die enkele wijzigingen aanbrengen ten aanzien van de planning. De wegconstructie in Gapinge wordt naar voren gehaald. Hulde hiervoor! De zonnepanelen die op de rol staan bij de Couburg en het gemeentehuis zijn forse investeringen, resp. € 123.000,00 en € 167.000,00, die we graag nader onderbouwd zien in een toekomstig raadsvoorstel. Wellicht is het qua exploitatie van de panelen op de Couburg gunstiger om deze af te nemen van het project Wielemaker en kan de € 50.000,00 uit het leefbaarheidsfonds anders worden ingezet. Slimme combinaties hebben wat DTV betreft de voorkeur! Belastingen. DTV heeft in de kadernota uitdrukkelijk gevraagd om de verhoging van de belastingen achterwege te laten. Dit was altijd een lastig punt maar met het oog op de verkiezingen krijgen we nu gelukkig rugdekking om deze stap te maken. De daling van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing resulteert in een daling van de lastendruk met 4 tot 4,5 %. Bravo! DTV gaat ervan uit dat voordelen evenwichtig worden gecompenseerd tussen ondernemers en overige inwoners. Uitvoeringsprogramma Toen we de stukken aan het voorbereiden waren viel het ons op dat er al heel veel is ingevuld. Een voordeel voor de raad omdat de werkzaamheden in één keer worden afgerond middels deze nota, een nadeel omdat er wel heel erg makkelijk geld wordt gefiatteerd voor bepaalde zaken. Pagina 5 van het voorstel vermeld het kopje aanpak doch na goedkeuring van deze nota zal het lastig worden om de aparte voorstellen te veranderen. Ik heb het tijdens de behandeling van de kadernota ook al genoemd maar er moet wel aandacht blijven voor evenwichtige investeringen in onze kernen. Als ik de kern Domburg eruit pak zit je op dit moment op bijna 8 miljoen aan investeringen. Op 13 kernen zou dit 104 miljoen zijn en dat gaat bruin niet trekken. Sociaal Domein Front office! lokaal (gemeentehuis) met een lokaal herkenbaar gezicht. Zorggeld inzetten voor de inwoners en bijna niet inzetten voor de overhead, lange trajecten en dossiers. Hou het simpel en doeltreffend! Waar nodig en mogelijk samenwerken met betrouwbare partners, getekende onderliggende documenten en de Veerse burger bedienen van een zorg die op hoog niveau ligt! Economie Wij zijn er van overtuigd dat innovatie en kwaliteitsverbetering van onze toeristische tak veel kan bijdragen aan onze gemeente. Zodoende dat het aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en toeristen om Veere te blijven koesteren. DTV ziet een toename van de dagrecreatie en deze mogen wat DTV betreft ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit die we voor ogen hebben. En op een dusdanige manier die evenwicht brengt in de heffing toeristenbelasting. Enkel de verblijfsrecreatie belasten is niet fair. DTV verzoekt het college om een voorstel hiervoor nader uit te werken. Accommodatiebeleid en uitvoering dorpsvisies. DTV is uitermate tevreden dat er fors wordt geïnvesteerd in de realisatie van multifunctionele accommodaties en dat er een plan van aanpak is opgemaakt. Het budget is verruimd en goed om te lezen dat de planning uitdagend is opgesteld. Zo houdt je iedereen scherp wat nodig zal zijn om spoedige realisatie te bewerkstelligen. Recreatie en toerisme. Veere is een zeer aantrekkelijke gemeente voor de toerist. Ook dit seizoen hebben we weer vele gasten mogen ontvangen. Innovatieve ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering door onze ondernemers en inwoners zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd is en blijft. Het uitgangspunt van DTV is en blijft inzetten op kwaliteitsverbetering en zeer terughoudend omgaan met de uitbreiding van het aantal recreatieve eenheden. Duurzaamheid. Nodig of een hype? DTV denkt het eerste en wil waar mogelijk fors investeren om de doelstellingen te behalen die we met z’n allen voor ogen hebben. Uiteraard wel resultaatgericht! DTV is ook erg tevreden over de omslag van de raad. Enkele jaren geleden waren er een paar leden die aandacht hiervoor vroegen, nu zijn het er 19! Voorzitter, ik ga afronden. Veere is in balans. De voorzieningen zijn c.q. worden up to date, het groen is netjes, de wegen liggen er grotendeels goed bij. Na deze raadsperiode weer heel wat bereikt met z’n allen! Westkapelle, 9 november 2017. Fractie DTV, L.A. ( Adri) Roelse

Begroting 2019

Voorzitter, collega’s, college, dames en heren, Onze waardering en dank spreken wij uit voor een ieder die heeft bijgedragen aan de realisatie van de opmaak van de begroting 2019. De begroting 2019 is vooral gestoeld op bestaand beleid waarvan de kaders zijn uitgezet door de gemeenteraad. Daarnaast is het werkprogramma van de coalitie vertaald met de titel “ Verder bouwen aan een gezond Veere”. DTV is trots om deel te mogen zijn van deze coalitie. DTV streeft naar een gemeente waar een ieder zich thuis voelt, er een goede balans is tussen inwoners en toerisme en waar gemeentelijke voorzieningen laagdrempelig en duurzaam zijn en voldoen aan vraag en aanbod. Door diverse partijen is het advies gegeven om de beschouwingen smart te formuleren. DTV zal daar gehoor aan geven. • Multi Functionele Accommodaties. In 2014 is er beleid gemaakt om te kijken welke voorzieningen waar nodig zijn en dan met name om kosten te reduceren. Dat was het uitgangspunt. Toen de gemeente Veere weer wat meer vet op de botten kreeg is er een voorstel gedaan om voor 21 miljoen euro diverse kernen te voorzien van nieuwe accommodaties. Tijdens de rit is hiervan sterk afgeweken door het vorige college en zijn er andere plannen gevormd. De beoogde investering van 21 miljoen euro is bijna verdubbeld. Dat brengt ons als raad in een lastige positie. Ga dit maar eens uitleggen aan onze inwoners. We zullen terug moeten naar de basis en kijken wat en waar gewenst is. En wellicht een andere route van uitvoering. Ik neem als voorbeeld de kern Westkapelle. Nieuwbouw school, nieuwbouw dorpshuis en nieuwbouw sportzaal of sporthal. Een sportdorp met een groot gebrek aan binnenruimte. Laten we daar als eerste de sporthal en het dorpshuis realiseren, het dorp heeft hier al jaren dringende behoefte aan. Tevens wil DTV dat de lopende maatschappelijke accommodatie ontwikkelingen in de kernen goed onderbouwd aan de raad worden gepresenteerd waarna we de juiste keuzes kunnen maken t.a.v. realisatie en financiering. DTV verzoekt het college om op korte termijn met een voorstel te komen. • DTV vindt dat er in een waterrijke gemeente als Veere moet worden ingezet op het (financieel) ondersteunen van zwemlessen van onze jongeren. Graag zien we daar op korte termijn een voorstel voor tegemoet hoe we dit kunnen faciliteren. • De intentieovereenkomst die is afgesloten met het Marie Tak van Poortvlietmuseum zal duidelijk maken wat er wel en niet mogelijk is qua nieuwbouw in het Nehallenia gebied te Domburg. DTV is op voorhand behoudend ten aanzien van de realisatie van de plannen en dit zowel op de bouw alsmede het financiële gedeelte. • DTV wil op korte termijn de kampeerregels in het bestemmingsplan herzien en dan met name het kleinschalig kamperen. De vele procedures die het huidige beleid hebben teweeg gebracht moeten we vanaf. Nadat de 3e herziening onherroepelijk is verwachten we hiervoor een voorstel. • In 2019 wordt er een parkeervergunningensysteem aangeschaft voor de kernen Domburg en Veere. Wat DTV betreft gaat de invoering gelijktijdig gepaard met het verstrekken van een gratis parkeervergunning voor de inwoners van deze kernen. Op kenteken en één per huishouden. • De komende vier jaar gaat aan het fundament gebouwd worden van iets wat goed werkte en werd veranderd. Voor 2015 was er een kwalitatief goede toegang tot WMO, met korte lijnen, transparant en eenvoudige paden die bewandeld werden om bij de juiste zorg uit te komen. In het werkprogramma staat op de agenda een kwalitatieve upgrade met een bijbehorend opleidingsplan van de huidige front-office, op een zodanige wijze dat de meerderheid van de vragen (80/20 regel) direct kan worden beantwoord. Ondernemers- en sociaal domeinloket, waarin vragen m.b.t. de participatiewet, Wmo en jeugdzorg een plaats moeten krijgen. Bij alle aanvragen, of het nu gaat om een omgevingsvergunning of om Wmo-zorg, moet voor de aanvrager duidelijk zijn wat van hem of haar wordt verwacht en wat hij van de gemeente kan verwachten. Dit wordt vastgelegd in een duidelijk stappenplan met tijdlijn. Front office Veers lokaal in 2019. Eindelijk! Betere communicatie en dienstverlening waarin DTV een laagdrempelige toegang gerealiseerd wil zien en voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van alle inwoners, om mee te kunnen blijven doen en vitaal oud te worden. Data gestuurd werken, monitoring en verbetering van de digitale dienstverlening naar de burgers. Waarbij het Wmo-budget in het gemeentefonds beschikbaar dient te blijven voor dat doel en benodigde voorzieningen. Voorzitter, ik wil afsluiten met een citaat uit de PZC van 6 november jl. Het drukke werk van raadsleden moet de gemeentebesturen en de ambtenaren aan het denken zetten. In een goed georganiseerde gemeente zijn de stukken helder en de afwegingen simpel. Laten we de komende jaren hier vol op inzetten zodat de ellenlange vergaderingen weer worden teruggebracht naar een acceptabel niveau. Westkapelle, 8 november 2018. Fractie DTV, L.A. ( Adri ) Roelse.

Begroting 2020

Voorzitter, collega’s, college, dames en heren, Onze waardering en dank spreken wij uit voor een ieder die heeft bijgedragen aan de realisatie van de opmaak van de begroting 2020. Het college blijft zich inzetten voor een fraaie en betere gemeente (want, stilstaan is immers achteruitgaan). En in deze voorliggende begroting 2020 wordt ingezet op ‘vooruitgang’. Dat doet we samen met inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke, sociale en duurzame gemeente staat voorop. Een gemeente waarin inwoners zich kunnen ontwikkelen en daardoor de kans krijgen mee te doen. We hebben daar afgelopen bijeenkomst op 29 oktober jl. van mogen proeven en verwachten daarvan in 2020 veel van. Zowel in het kader van de Omgevingswet als ook op de bijzondere maatschappelijke projecten. Daarbij blijven de financiële houdbaarheid en een sluitende meerjarenbegroting heel belangrijk. Ook het beperken van de lasten voor de inwoners, bedrijven en de toerist blijft wat DTV betreft onverminderd van kracht. Openbare Ruimte DTV waakt ervoor dat we elk stukje groen bebouwen. Juist groen is belangrijk om Veere leefbaar en aantrekkelijk te houden. Zowel toerist als inwoner hebben baat bij het behoudt van ons landschap. Ons landschap is ons kapitaal. Wat DTV betreft mag het openbaar groen best wat kosten. Datzelfde geld voor de wegen en de riolering. Tijdens de technische toelichting van de begroting is gebleken dat er na een tijd van bezuinigingen volop is ingezet om het onderhoudsniveau weer op het gewenste peil te krijgen. Dit, middels beheerplannen die zijn goedgekeurd door de raad. We zijn dan ook blij om te zien dat er in de begroting volop wordt ingezet op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Immers, besparen op onderhoud betekent hogere kosten voor de toekomst. Sociaal Domein Jeugdwet. Opvoeden en opgroeien doe je vooral zelf. Ouders zijn de eerste verantwoordelijke voor hun kinderen. De meeste ouders willen én kunnen die verantwoordelijkheid ook nemen. Jongeren in onze gemeente willen vaak ook zoveel mogelijk op eigen kracht hun weg door het leven zoeken. De meesten van hen lukt dat goed. Jongeren doen vaak mee en dat is zichtbaar in het gezin, de sociale omgeving bij o.a. sport- en muziekvereniging en in het onderwijs. De stijgende jeugdzorg kosten zijn zowel landelijk en ook in onze gemeente een zorgelijke ontwikkeling. Het is belangrijk dat ouders vroeg signaleren en actie ondernemen bij een beginnend probleem zodat de gemeente op tijd de juiste hulp op maat kan bieden. De gemeente Veere krijgt in 2020 een eigen zorgloket. Inwoners, staan dan nu nog dichterbij ons en kunnen vanaf dat moment terecht met al hun vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg in ons eigen gemeentehuis. Jeugdzorg inkopen doet de gemeente Veere samen met de 13 gemeenten in Zeeland. In 2020 is er een wijziging in het jeugdhulpaanbod op komst, door de komst van nieuwe contracten met minder actieve aanbieders in Zeeland. En meer samenwerkingsverbanden. Het huidige, lopende inkooptraject gaat 2020 gewijzigd worden en leidt tot nieuwe contracten per 2020-2023. De aanbesteding is gericht op het bieden van een passend, toereikend aanbod voor heel Zeeland. WMO 2015 Inwoners van onze gemeente zijn vaak zelfredzaam, actief en worden vitaal ouder in de Gemeente Veere. De inwoners van onze gemeente geven een 7,1 aan hun welzijn (wonen, omgeving leefbaarheid etc.) en de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ondersteuning bieden vanuit de WMO die passend is bij de persoonlijke situatie. Vanaf 2020 organiseert de gemeente de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier, ook hier, weer dichtbij onze inwoners. Het Veers loket biedt kansen om nog beter grip te gaan krijgen op de behoeften van de ouder wordende inwoners. Participatiewet Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Orionis Walcheren ondersteunt inwoners in opdracht van de Gemeenten. Maatschappelijk Vastgoed Goed om te lezen dat er in de begroting een forse vooruitgang is geboekt t.a.v. de planvorming in diverse kernen. Tijdens de behandeling van de kadernota is mede door DTV de oproep gedaan om creatieve oplossingen te vinden om zoveel mogelijk ambities te realiseren. Wat DTV betreft blijven we als gemeente doorgaan met investeren in onze kernen. Onze voorkeur gaat uit om dit samen te blijven doen met onze inwoners, ondernemers en dorpsraden. Zo krijgen we breed gedragen plannen en blijven onze kernen vitaal. De trajecten die zijn gelopen in de kernen Aagtekerke, Westkapelle, Serooskerke en Oostkapelle zijn hier goede voorbeelden van. De algemene commissie van afgelopen week hebben wij als zeer prettig ervaren. Fijn om op een dergelijke wijze de dialoog aan te gaan. Er wordt ons gevraagd om koersbepaling aan te geven. Dat doen we integraal (wat is passend vanuit de vraag, wat is passend in ruimtelijke zin en wat is passend financieel gezien). We hebben 13 kernen met veelal scholen, gymzalen, dorpshuizen etc., waarmee we aan de slag willen en moeten gaan om deze kernen voor de toekomst gereed te maken, sterk te maken. Voor ons ligt nu ter besluitvorming de eerste fase waarin 4 kernen bezien zijn. Hierbij is maatwerk op kernniveau toegepast, met oog voor de toekomstige opgave. Besturen is immers vooruitzien. Wij staan dan ook achter de voorliggende maximale variant; Uitgesplitst op kernniveau. Aagtekerke: De genoemde (maximale) variant is voor DTV akkoord. Westkapelle: Uitplaatsen sportzaal De Bellink is akkoord, daarmee rekening houdend dat de nieuwbouw voldoet aan de grootte die is gewenst. DTV kiest niet voor renovatie omdat hier te hoge kosten mee zijn gemoeid. DTV pleit ervoor om op de nieuwe locatie voldoende ruimte vrij te houden voor de nieuwbouw van een eventueel toekomstig kindcentrum. Dat omhelst één schoolgebouw, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Het liefst ziet DTV dat er wordt gekozen voor één school maar dat lijkt op dit moment een utopie. De maximale variant opgenomen in deze begroting, sluit niets uit en voorziet hiervoor in een onderzoeksfase van 1 jaar voor locatieonderzoek voor De Bellink én het onderwijs. We zien de resultaten daarvan graag in 2020 terug. DTV wil dorpshuis Herrijst voor de verenigingen behouden middels een constructie waarbij een ondernemer de voorzijde van het gebouw dusdanig vormgeeft dat het pand levendigheid biedt op de markt en commercieel kan uitbaten. De rest blijft in tact voor de verenigingen en de uitgebate voorzijde doet tevens dienst als verstrekker van consumpties en eventuele andere zaligheden voor het dorpshuis. Wat DTV betreft staat als een paal boven water dat de verenigingen er tot in lengte van jaren op vooruit gaan alsmede het gebouw zelf. Ook hiervan zien we de resultaten daarvan graag terug in 2020. De overige varianten zijn akkoord. Serooskerke: Een prima voorbeeld van de oproep die we hebben gedaan: Zoek creatieve oplossingen! DTV kan instemmen met de variant zoals genoemd is in het voorstel mits er voldoende lange termijn garanties worden afgegeven door de ondernemer. Oostkapelle: DTV kan instemmen met de voorgestelde variant maar geeft het college mee dat de nieuwe locatie voetbal/tennis dichtbij de kern wordt gerealiseerd. Ook dient er behoudend om te worden gegaan met de realisatie van de recreatieve woningen. Recreatie en Toerisme. Als DTV dragen we de ondernemers een warm hart toe. Veel van onze werkgelegenheid komt voort uit het toerisme, wat dus voor ons erg belangrijk is. Als DTV juichen we nieuwe ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen in de toeristische sector toe, maar we willen er geen grootschalige vakantieparken bij. De gemeente investeert veel in kwaliteit van de stranden en het duin. De Stichting Strandexploitatie Veere ontvangt jaarlijks een groot bedrag om de kwaliteit van de stranden op een subliem niveau te houden. Mede door deze investering is de realiteit dat we een van de schoonste en mooiste stranden hebben van Europa. Duurzaamheid Op het gebied van de energietransitie zullen we komende jaren nog flinke stappen moeten maken. De Regionale Energie Strategie (RES) staat en van daaruit kunnen plannen worden gemaakt hoe we het in Veere gaan doen. Als DTV willen we echter wel waken dat we niet onze burgers onnodig ongerust maken. Het actief blijven informeren en stimuleren van onze inwoners is wat DTV betreft een pre. De vele mogelijkheden op subsidie gebied moeten actief voor onze inwoners in beeld worden gebracht en middels de Veerse krant of de website worden gecommuniceerd. Westkapelle, 7 november 2019. Fractie DTV, L.A. ( Adri ) Roelse.

Begroting 2021

Algemene beschouwingen 02-07-2020 “Dat dit het welzijn van onze gemeente en haar inwoners mag bevorderen en dat wij in afhankelijkheid verder mogen gaan. Elkaar respecterend in andere visies”. Goedemiddag aanwezige voorzitter, college, raadsleden, dames en heren en kijkers, Ik spreek vandaag namens de fractie van DTV in de gemeenteraad van Veere. Mijn naam is Sylvia Sparreboom, ik ben fractievoorzitter van DTV, DE lokale partij van de gemeente Veere van uw gemeenteraad. In 2018 stemde 2053 inwoners op DTV en werden wij de derde grootste partij. De gemeenteraad, alle raadsleden van de 5 partijen verwacht dat het college jaarlijks in de maand juli een kadernota voor de volgende begrotingsjaren aanbiedt, waarin nieuwe beleidsvoornemens aan de raad voorgesteld worden. De discussie over de te maken beleidskeuzes vindt dan ook vandaag plaats en daarmee stellen wij de richtlijnen vast voor het opstellen van het programmabegroting. Bijkomend een grote uitdaging die door alles heenloopt en cruciaal is, is het omgaan met de financiële onzekerheid. Dit is - bestuurlijk gezien - de moeilijkste fase, vanwege de toenemende complexiteit. In deze fase stapelen alle opgaven: er gaan geen opgaven weg maar er komen wel opgaven bij. Ik wil dan ook het ambtelijk apparaat en het college complimenteren voor het trachten te verwerken van de ingetreden en nog niet opgeloste Covid19-crisis. Een crisis van ongekende omvang in gemeenteland en ook wereldwijd in onze geschiedenis. Een terugblik is gewenst, die grote effecten teweeg hebben gebracht en gaan brengen. Covid19 crisis door de tijdelijke inkomstenstop voor ondernemers en gemeenten, die een mooi toeristisch product aanbieden. Werkdrukverhoging voor werkers in de zorg en gemeenten, die qua bevolkingssamenstelling (ouderen) zorgvoorzieningen zo goed en veilig mogelijk beschikbaar hebben weten te houden. Ook voor onze inwoners heeft de crisisperiode een duidelijke impact op de leefbaarheid en zorgen voor of over de naasten. De werkomstandigheden veranderde bij bijna iedereen, abrupt van vrij bewegen naar iedereen thuis. Thuisonderwijs en thuiswerken en weinig sociale contacten werd dan ook onze nieuwe realiteit met maatregelen waar inwoners in het algemeen strikt aan gehouden hebben. De 1,5 meter maatregel is nu nog steeds onze realiteit. En onzeker is wat de toekomst ons brengt door verspreiding en beheersing van het Covid19. De constructieve en creatieve opstelling van iedereen, onze ondernemers en zorgverleners en inwoners die vrijwillige ondersteuning aan hebben geboden, waarderen wij als DTV nog steeds heel hoog. De "te verwachten rekening" ervan kunnen voorzichtig in beeld gebracht worden, dat hebben wij kunnen lezen in een meerjarig perspectief in de vorm van de Kaderbrief/Kadernota 2021-2024. Deze "te verwachten rekening" is bitter. Met als basis het scenario 2 met prognoses van 11,5 miljoen verlies door de Covid19-crisis. Gelukkig hebben we ook gezorgd in de gemeente Veere voor het "weerstand" kunnen bieden aan een crisis. De Algemene Reserve biedt nu de mogelijkheid het acute verlies aan inkomsten in 2020 en mogelijk ook in 2021 op te vangen. Het Financieel perspectief waarin veel in financiële zin nog niet duidelijk is, in deze ongewisse tijden steunen wij als DTV de solide koers die het College en de wethouder Financiën nu dan ook wil voeren. Wat het 2e halfjaar van 2020 ons nog gaat brengen weten we immers niet. Een aantal maatregelen middels lastenverhogingen hoort daar jammer genoeg bij. Vooral ook omdat we nu geen reservepositie meer hebben, die deze verhogingen zou kunnen verminderen of meer over de toekomst zou kunnen verdelen. OZB lasten, voornemens tussen de 30 tot 60 euro per jaar voor de inwoners en inkomsten zijn voor de gemeente, worden zichtbaar in de begroting van november. Er zal dan meer informatie beschikbaar zijn over 2020, zowel wat inkomsten en kosten betreft. Misschien, is het financieel perspectief dan positief bij te stellen, College ? Mogen wij u vragen dan de stijging van de woonlasten voor burgers nog eens tegen het licht te houden ? Ook de burger krijgt te maken met een toename van opstapeling van alle lasten. De Algemene Reserve daalt in de huidige inschattingen onder een gewenst niveau. Naar 4 miljoen waar 10 miljoen nodig is volgens u. Een herstelplan zou dan nodig zijn. Zegt u. Graag kijken we met de Begroting 2021 en volgende jaren in de hand naar een herstel. Er is dan immers zicht op compensatie ivm Covid19 vanuit het Rijk in 2021. Onze toekomst visie en ambities, zijn voor het merendeel ongewijzigd t.o.v. de algemene beschouwing in 2019 en de programmabegroting in 2019. Ik benoem namens de fractie van DTV de koers thema’s eruit. Leefbaarheid, algemene voorzieningen (ontzorgen, ontspanning en iedereen doet mee) en toerisme. DTV wilde dat er inzicht kwam in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid. De uitkomsten van velen visies, onderzoeken en aanbevelingen, waaronder de dorpsvisies en leefbaarheid en toerisme, zijn onder andere bouwstenen voor de nieuwe Veerse toekomst gastvrij in balans! DTV is van mening dat we vooral Gezamenlijk een beweging moeten gaan maken naar actie ten behoeve van een gemeente waarin we met blijdschap wonen, werken en recreëren, waar gasten zich welkom voelen en graag op bezoek komen en waar ondernemers kunnen floreren. Een gemeente dus, waar we allen profijt van hebben. Kwalitatieve duurzame voorzieningen en bedrijven. Om de gemeente Veere als bestemming toekomstbestendig te ontwikkelen, moet ingezet worden op activiteiten, die een bijdrage leveren aan het gedeelde belang van deze groepen. De belangen van bewoners zijn tot nu toe vaak achtergesteld geweest in de ontwikkeling van toerisme en verdienen daarom een inhaalslag. Toerisme was en is een middel om grotere maatschappelijke vraagstukken op te lossen, die bijdragen aan het algemeen en gedeeld belang (welzijn en welvaart) van de gemeente Veere. Om dit belang te kunnen dienen en te bouwen aan een geliefde, waardevolle en leefbare gemeente zijn de lusten en lasten in balans. Bijkomend gevolg van toerisme is dat het risico op overlast door drukte op deze plekken aanzienlijk stijgt. Hierdoor komt de leefbaarheid voor bewoners onder druk te staan. Dit zorgt voor verminderd draagvlak voor toerisme. Als we nu niet ingrijpen, worden kansen gemist en komen de leefbaarheid én gastvrijheid in gevaar. Nietsdoen is geen optie. Toegankelijk en bereikbaar! Er is een integrale benadering nodig voor lucht-, spoor-, weg- en waterverkeer. Bewoners en bezoekers hebben baat bij duurzame mobiliteitsoplossingen die leiden tot optimale bereikbaarheid, van de eerste tot en met de laatste kilometer. Mobiliteit die aansluit bij de behoeften en het gedrag van bezoekers én bewoners. De provincie zet stappen in de goede richting. Dit is dan ook een gezamenlijk opdracht. Een lokale gezamenlijke gemeentelijke stap is dat er in 2022 een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen is. In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen. In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. In de aanbevelingen staat o.a. dat de uitgangspunten en doelen opnieuw vast te stellen. Het beleidsvoornemen van het College, de kustrook betaald parkeren is dan ook een logisch stap in de uitwerking van de aanbevelingen voor het parkeerbeleid, en in de toekomst wordt door de gemeenteraad nieuwe kaders en uitgangspunten vastgesteld, denkend aan hoe borgen we parkeerplaatsen voor inwoners? En hoe blijven o.a. sport voorzieningen vrij toegankelijk? Recreatieve verhuur op orde en betere communicatie! Vanaf 2004 hebben we de recreatieve verhuur van kamers in woningen toegestaan. Hiervoor zijn een aantal globale regels opgesteld. Een afgewogen totaalbeleid is nooit gemaakt. De raad heeft in januari 2019 unaniem de kaders vastgesteld voor recreatieve kamerverhuur en deze kaders, als beleid op te nemen in het Bestemmingsplan+. College, deed de kamerverhuur de drukte doen stijgen of de dagtoerist of andere ontwikkelingen? In het rapport leefbaarheid en toerisme is dat duidelijk in beeld gebracht. In december 2019 wil de Veerse politiek dat iedereen, die voor 2019 kamers verhuurde, een legale status krijgt en dat tot in lengte van jaren kan blijven doen. DTV wil dat het college actie neemt in samenspraak met de inwoners, die kamers verhuren een groep van 400 objecten en de 60 objecten met 2 kamer of meer kamers, met bestemming wonen. Realiseert u zich dat Particulier en AirBnB in 2018 1.397.900 overnachtingen voor hun rekening namen. Tot nu toe lukte het juristen niet een regeling te bedenken waarbij alle ‘oude’ verhuurders een legale status krijgen en mogen doorgaan met wat ze doen. Hierdoor lopen veelal parttime ondernemers en toeristenbelasting betalers met kamerverhuur stagnatie op in bijvoorbeeld het doen van investeringen, waaronder het verduurzamen van de woning. En zijn de altijd gedoogde extra inkomsten onzeker, middels bijvoorbeeld air bnb en de tijdelijke zomer huisverhuuders, deze groep mag toch gewoon tijdelijk hun huis verhuren college? DTV is dan ook van mening dat het college aan de slag dient te gaan en ziet kansen in de nieuwe landelijke ontwikkelingen. DTV vraagt nogmaals aan het college om vooral de particuliere verhuurder mee te laten praten over de oplossingen. Die zijn er volop. Duurzaamheid Duurzaamheidsplan gemeente Veere 2017-2020. De Visie is een duurzame gemeente Veere. We willen een duurzame gemeente Veere met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente. Dit willen we uiteindelijk bereiken in 2050. Maar om daar te komen moeten en kunnen we nu al veel doen! We zien een duurzame gemeente Veere als een leefbare en welvarende samenleving waarin iedereen begrip heeft en verantwoording voelt voor een duurzame samenleving. Een noodzakelijke voorwaarde is verbondenheid tussen alle partijen om de gezamenlijke doelstellingen te behalen. Bedankt voor uw aandacht namens onze DTV fractie, lokaal en gastvrij. Sylvia Sparreboom Fractievoorzitter DTV Juli 2020.