Begroting 2018-2021

DTV reactie op de begroting 2018

Gerelateerde pagina's

Voorzitter, collega’s, college, dames en heren, Onze waardering en dank spreken wij uit voor een ieder die heeft bijgedragen aan de realisatie van de opmaak van de begroting 2018. De begroting is de uitwerking van de kadernota en daarin heeft DTV helder aangegeven wat de wensen waren. Op dat moment was het credo vol verwachting klopt ons hart en deze verwachting is grotendeels uitgekomen. Veere staat er financieel goed voor en er is voldoende ruimte voor nieuw beleid. Het blijkt dus nog steeds dat we het als zelfstandige gemeente goed kunnen  organiseren en daar mogen we trots op zijn!

Begroting 2018.

We worden als raad gevraagd om op hoofdlijnen onze zienswijze te weergeven op de begroting. We zullen hier gehoor aangeven maar met 152 pagina’s tekst waar over iedere bladzij iets te vinden is is dit lastig. Voor de volgende ronde lijkt het DTV handiger om de begroting iets compacter op te stellen. De uitleg zien we dan wel tegemoet in de raadsvoorstellen. Niet teveel woorden maar daden!

Wijzigingen t.a.v. de kadernota

Er staan 6 punten genoemd die enkele wijzigingen aanbrengen ten aanzien van de planning. De wegconstructie in Gapinge wordt naar voren gehaald. Hulde hiervoor! De zonnepanelen die op de rol staan bij de Couburg en het gemeentehuis zijn forse investeringen, resp. €  123.000,00 en € 167.000,00, die we graag nader onderbouwd zien in een toekomstig raadsvoorstel. Wellicht is het qua exploitatie van de panelen op de Couburg gunstiger om deze af te nemen van het project Wielemaker en kan de € 50.000,00 uit het leefbaarheidsfonds anders worden ingezet. Slimme combinaties hebben wat DTV betreft de voorkeur!

Belastingen.

DTV heeft in de kadernota uitdrukkelijk gevraagd om de verhoging van de belastingen achterwege te laten. Dit was altijd een lastig punt maar met het oog op de verkiezingen krijgen we nu gelukkig rugdekking om deze stap te maken. De daling van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing resulteert in een daling van de lastendruk met 4 tot 4,5 %. Bravo! DTV gaat ervan uit dat voordelen evenwichtig worden gecompenseerd tussen ondernemers en overige inwoners.

Uitvoeringsprogramma

Toen we de stukken aan het voorbereiden waren viel het ons op dat er al heel veel is ingevuld. Een voordeel voor de raad omdat de werkzaamheden in één keer worden afgerond middels deze nota, een nadeel omdat er wel heel erg makkelijk geld wordt gefiatteerd voor bepaalde zaken. Pagina 5 van het voorstel vermeld het kopje aanpak doch na goedkeuring van deze nota zal het lastig worden om de aparte voorstellen te veranderen. Ik heb het tijdens de behandeling van de kadernota ook al genoemd maar er moet wel aandacht blijven voor evenwichtige investeringen in onze kernen. Als ik de kern Domburg eruit pak zit je op dit moment op bijna 8 miljoen aan investeringen. Op 13 kernen zou dit 104 miljoen zijn en dat gaat bruin niet trekken.

Sociaal Domein

Front office! lokaal (gemeentehuis) met een lokaal herkenbaar gezicht. Zorggeld inzetten voor de inwoners en bijna niet inzetten voor de overhead, lange trajecten en dossiers. Hou het simpel en doeltreffend! Waar nodig en mogelijk samenwerken met betrouwbare partners, getekende onderliggende documenten en de Veerse burger bedienen van een zorg die op hoog niveau ligt!

Economie

Wij zijn er van overtuigd dat innovatie en kwaliteitsverbetering van onze toeristische tak veel kan bijdragen aan onze gemeente. Zodoende dat het aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en toeristen om Veere te blijven koesteren. DTV ziet een toename van de dagrecreatie en deze mogen wat DTV betreft ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit die we voor ogen hebben. En op een dusdanige manier die evenwicht brengt in de heffing toeristenbelasting. Enkel de verblijfsrecreatie belasten is niet fair. DTV verzoekt het college om een voorstel hiervoor nader uit te werken.

Accommodatiebeleid en uitvoering dorpsvisies.

DTV is uitermate tevreden dat er fors wordt geïnvesteerd in de realisatie van multifunctionele accommodaties en dat er een plan van aanpak is opgemaakt. Het budget is verruimd en goed om te lezen dat de planning uitdagend is opgesteld. Zo houdt je iedereen scherp wat nodig zal zijn om spoedige realisatie te bewerkstelligen.

Recreatie en toerisme.

Veere is een zeer aantrekkelijke gemeente voor de toerist. Ook dit seizoen hebben we weer vele gasten mogen ontvangen. Innovatieve ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering door onze ondernemers en inwoners zorgen ervoor dat de kwaliteit gewaarborgd is en blijft. Het uitgangspunt van DTV is en blijft inzetten op kwaliteitsverbetering en zeer terughoudend omgaan met de uitbreiding van het aantal recreatieve eenheden.

Duurzaamheid.

Nodig of een hype? DTV denkt het eerste en wil waar mogelijk fors investeren om de doelstellingen te behalen die we met z’n allen voor ogen hebben. Uiteraard wel resultaatgericht! DTV is ook erg tevreden over de omslag van de raad. Enkele jaren geleden waren er een paar leden die aandacht hiervoor vroegen, nu zijn het er 19!

Voorzitter, ik ga afronden. Veere is in balans. De voorzieningen zijn c.q. worden up to date, het groen is netjes, de wegen liggen er grotendeels goed bij. Na deze raadsperiode weer heel wat bereikt met z’n allen!

Westkapelle, 9 november 2017.
Fractie DTV, L.A. ( Adri ) Roelse.

 

Voorjaarsnota juli 2017 die gaat over de voornemens voor de begroting 2018.

Voorzitter, leden van de raad, college en dames en heren,

De kadernota 2017 wordt ons voorgelegd. Dank voor de inspanningen die zijn geleverd door het college en het ambtelijk apparaat. In vele gemeentes is het de bedoeling dat een oppositie partij veelal kritiek uitoefent op het beleid dat is ingezet door de coalitie. DTV kiest een andere koers hierin. Oppositie voeren betekent geen nee zeggen maar je eigen visie zien om te zetten in uitvoering. En op diverse terreinen heeft DTV een aardige rol kunnen spelen wat mede heeft geleid tot deze kadernota. Het wat willen we bereiken moet centraal staan. En dat is een gemeente Veere waarin een juiste balans wordt gevonden tussen leefbaarheid en ondernemen. Kortom, een optimale omgeving voor onze inwoners en een prettig klimaat voor onze toeristen.

 

Accommodatiebeleid en uitvoering dorpsvisies.

DTV is uitermate tevreden dat er fors wordt geïnvesteerd in de realisatie van multifunctionele accommodaties en dat er een plan van aanpak is opgemaakt. DTV wil extra aandacht vestigen op het feit dat de markt enorm in ontwikkeling is. Lonen stijgen en grondstoffen worden duurder. Reeds aanbesteedde objecten zoals de MFA te Biggekerke mogen hiervan niet de dupe worden qua kwaliteitseisen. Een extra bijdrage toekennen is dus wenselijk om de gewenste  kwaliteit te waarborgen. DTV zal hier een motie voor indienen.

Uitvoeringsprogramma.

Wanneer we de stukken aan het voorbereiden waren viel het ons op dat er al heel veel is ingevuld. Een voordeel voor de raad omdat de werkzaamheden in één keer worden afgerond middels deze nota, een nadeel omdat er wel heel erg makkelijk geld wordt gefiatteerd voor bepaalde zaken. Ik noem als voorbeeld de kern Domburg. Maatregelen GVVP: € 1.236.000,00. Verplaatsing Marie Tak van Poortvlietmuseum, € 400.000,00. Parkeerterrein Domburg: € 1.067.200,00. Toiletvoorziening: eenmalig € 61.600,00 en 15 jaar onderhoud € 150.000,00. Trapveld en skatebaan € 46.600,00. Parkeerverwijssysteem € 460.000,00 en 15 jaar kosten € 450.000,00. Tel daarbij nog op de investering in de boulevard en de gronden naast het gemeentehuis t.b.v. het parkeren en je komt uit op ruim 6 miljoen. U weet dat ik als inwoner van de naastgelegen kern de kern Domburg een warm hart toedraag maar er zijn grenzen. Als we deze investering vertalen naar andere kernen komen we uit op 84 miljoen. Ik zou graag helder krijgen welke verwachte opbrengsten tegenover deze investeringen staan en waar ondernemers uit Domburg financieel bijdragen aan de parkeerproblemen. Huren zij delen van de nieuwe terreinen t.b.v. de gast of faciliteren wij alleen enkel?

Bestuur en ondersteuning

Diversen gemeentehuis                                                                                                                 Investeringen worden in de regel vrij vlot uitgevoerd. Vloerbedekking, het meubilair, sanitair, de keuken, de centrale verwarming enz. Als je er naar vraagt is het antwoord: de termijn van afschrijven is voorbij. Sommige werkzaamheden zijn nodig maar als ik de keuken zo heb bekeken kon ik er weinig aan ontdekken wat op was. Wellicht dat we op sommige onderdelen de afschrijvingstermijn wat kunnen verruimen zodat er minder onnodig wordt vervangen.

Organisatie

DTV is voorstander van minder inhuur van derden en medewerkers aan te nemen die over de juiste kwaliteitseisen beschikken. In eerste instantie zal dat wat kosten maar betaald zich ruim terug in betrokkenheid wat de dienstverlening ten goede zal komen. Ook goed te lezen dat de Stichting Welzijn Veere extra versterkt wordt qua slagkracht. Deze stichting zal wellicht ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het sociaal domein. Zeker nu de samenwerking met Middelburg en Vlissingen is mislukt. Ook geven wij graag geld uit voor het verbetertraject voor het schrijven van de raadsvoorstellen. De afgelopen jaren heeft DTV hier veel voor gepleit.

Economie

Wij zijn er van overtuigd dat innovatie en kwaliteitsverbetering van onze toeristische tak veel kan bijdragen aan onze gemeente. Zodoende dat het aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en toeristen om Veere te blijven koesteren. DTV ziet een toename van de dagrecreatie en deze mogen wat DTV betreft ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit die we voor ogen hebben. En op een dusdanige manier die evenwicht brengt in de heffing toeristenbelasting. Enkel de verblijfsrecreatie belasten is niet fair. DTV verzoekt het college om een voorstel hiervoor nader uit te werken.

Veiligheid

De VRZ en Politie zijn taken die de burgemeester in zijn pakket heeft. In een veranderende samenleving is het volgens DTV gewenst om ook de afdeling handhaving als taak toe te voegen. Zo worden de banden nog nauwer en wordt het eenvoudiger om grip te krijgen op ongewenste praktijken.

Hartveilig wonen

In Veere zijn er al vele personen opgeleid die eerste hulp kunnen bieden bij hartfalen. Cruciaal daarin is het bereik van AED’s. DTV wil op iedere 1000 inwoners 1 AED die goed bereikbaar is in de openbare ruimte. De AED’s moeten uiteraard worden opgeborgen in vandalisme bestendige kasten.  DTV zal hiervoor een motie indienen.

Sport en cultuur

Voor het onderhoud aan het zwembad in Serooskerke , de renovatie en de overkapping wordt bijna 9 ton gereserveerd. DTV is benieuwd naar de manier waarop het zwembad energieneutraal wordt gemaakt. Houdt dit ook in dat er dan verder geen energiekosten meer zijn. Zo ja, gedurende welke termijn? En welke kosten worden er nu aan de energielasten toegekend? De subsidie die wordt toegekend aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum, is dat voor de aankoop van grond en de realisatie van het gebouw of voor de planvorming? Voor ons niet duidelijk omdat er nu staat “ het museum heeft plannen “.

Strand en duin.

De Stichting Strandexploitatie Veere levert enorm goed werk af. Ze onderhouden het strand subliem, bieden eerste hulp en houden goed in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt. Echter, alleen de periode 8 juli t/m 1 september is de post dagelijks geopend. Van 29 april t/m 2 juli en de maand september alleen in het weekend. Met het klimaat dat we momenteel mogen beleven zijn er in de afgelopen weken velen die in de week het strand hebben bezocht. Dat leverde gevaarlijke situaties op en is niet goed voor de kwaliteit die we willen bieden. O.a. vlaggen die bezoekers waarschuwen omtrent de veiligheid van de zee zijn niet aanwezig en de loslopende honden zijn ook niet te tellen. De stichting zou de ruimte moeten krijgen om hier sneller op te kunnen anticiperen. Wat DTV betreft mag Veere meer financiële middelen beschikbaar stellen zodat ze bij mooi weer op de post aanwezig kunnen zijn.

Belastingen

Veere heeft voldoende middelen om de belastingen voor onze inwoners zo minimaal mogelijk te houden. DTV wil buitenom de inflatie geen verhoging van de OZB. De verhoging van de 1,5 % rioolheffing a € 34.000,00 willen we niet doorvoeren. Dit omdat we een totale reserve hebben van ruim 22 miljoen en dan is dat niet gepast. De ruimte die beschikbaar is gekomen door het voordeel in de samenwerking belastingen a € 50.000,00 willen we gebruiken om de verhoging van de rioolheffing te compenseren.

Vervoer

Vervoer! Het verplaatsen van personen naar werk, school, familie- of vriendenbezoek, een uitstapje, sport. Het goed kunnen deelnemen aan de samenleving en zelfredzaam zijn vinden wij allemaal belangrijk. Maar hoe blijven wij dat doen in een tijd van bezuinigingen, waarin het openbaar vervoer door een tekort aan passagiers langzaam verdwijnt in plattelandsgebieden zoals onze gemeente. Voor een groot deel heeft de overheid en de gemeente dit opgelost door doelgroepenvervoer te bekostigen voor o.a. leerlingen, WMO vervoer en voor onze toeristen. De groepen die niet binnen deze regels vallen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Vaak zijn dat jongeren of ouderen zonder rijbewijs of mensen die geen middelen hebben om een auto te kunnen rijden of mensen die kiezen voor duurzaam reizen. Die groep is afhankelijk van het openbaar vervoer.

Eerder diende DTV een motie in met als doel toekomstbestendig duurzaam vervoer op de agenda te zetten. Door alle reizigers en wensen van inwoners en gasten in beeld te brengen en gebruik te laten maken van elkaars vervoersmiddel. DTV wil geen toename van filetoerisme en toename van glimmend blik in ons prachtig straatbeeld en landschap. Grote parkeerplaatsen die door de toename van campers ook soms gebruikt worden als camperovernachtingsplek. Handhaving dient dan ook te worden ingezet om de overlast voor inwoners te beperken. Zodra de toeristen weg zijn blijven er grote lege stenen pleinen over natuurlijk wat aangevuld met groen zegt de wethouder. Maar wel leeg en wachtend op het volgende seizoen. Die lege pleinen passen niet midden in een landelijke groene omgeving. Hoe kunnen wij in de Gemeente Veere vervoer beter, duurzamer en slimmer organiseren voor alle doelgroepen? De wethouder toonde tot op heden weinig interesse voor dit onderwerp en verwijst ons telkens door naar het daarvoor bestemde loket, de provincie. DTV is positief ingesteld en blijft volhouden en vraagt toch weer aandacht voor het onderwerp vervoer en stelt voor dat het college een ideeën wedstrijd voor iedereen organiseert inwoners, studenten, ondernemers en op zoek gaat naar het beste idee voor integraal vervoer in Veere. En eventueel een bedrag hiervoor beschikbaar stelt om een aantal ideeën op te laten starten en te belonen.

Sociaal Domein.

Om grip te krijgen en te houden als raadslid/volksvertegenwoordiger in een GR is niet eenvoudig, de organisatie staat op afstand van de raad.  Zodra het over geld gaat biedt ons budgetrecht een mogelijkheid tot inbreng, mits er voldoende draagvlak voor is in de drie raden. Klanten voor Orionis vanuit de gemeente Veere zijn er nauwelijks. En in de toekomst ook niet. In een vergrijsde samenleving met veel wegtrekkende jongeren en veel toeristen gaat het aantal Veerse Orionis klanten niet verhoogd worden.

Er is wel een groep inwoners die samen wil werken met Orionis, de ondernemers, de toerismeondernemers. In het seizoen is er veel werk aanbod en dat neemt steeds meer toe. Inmiddels komt het steeds vaker voor dat ondernemers seizoenwerknemers van buiten Walcheren aantrekken, omdat het werk nu eenmaal gedaan moet worden. Is Orionis een flexibele organisatie, die in kan spelen op een veranderende tijd en markt waarin wij leven? Vallen er Orionis klanten door de veranderende wetgeving, het nieuwe plan van aanpak en het ontbreken van middelen m.b.t.  begeleiding, buiten de boot?

WMO en Jeugdwet; het klantproces op Walcheren, de toegang tot zorg en ondersteuning worden uitgevoerd door Porthos.  

Porthos is de koers kwijt. En wat wordt de koers van Porthos in de nabije toekomst?DTV kijkt even achterom. November 2016 werden alle raadsleden geïnformeerd over het feit dat achter de schermen een aantal zaken niet zo soepel verliepen. Er waren reeds externe adviseurs ingehuurd en in opdracht van het college werd er onderzoek verricht en in rapporten conclusies beschreven. Het ging over de bedrijfsvoering (BMC rapport), Walcheren voor elkaar (KplusV rapport) de pilot ambtelijke clustering en de rekenkamer rapporten. De klanttevredenheid van Porthos was goed, managementcijfers m.b.t. de zorguitgaven waren goed en vooral in de gemeente Veere. In ons deel van het sociaal domein is er een overschot aan WMO geld. De wethouder kon tevreden zijn en dat was hij ook. De kritische vragen die DTV herhaaldelijk stelde over de financiële risico’s in de rol van gastgemeente en werkgever van Porthos waren voor de wethouder geen reden tot grote zorgen. Het ontbreken van handtekeningen onder een belangrijk document, het Porthoscontract en lange trajecten over overhead kosten, vond DTV geen basis voor een goede samenwerking. DTV stelt voor om herhaling van een mislukte samenwerking te voorkomen en het vertrouwen van de inwoners ook terug te krijgen in de toekomst. DTV stelt een raadsonderzoek voor om helder in beeld te krijgen wat voor beleid, besluiten en het effect ervan hebben bijgedragen aan Porthos in de huidige situatie. Ook om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurd, bijvoorbeeld in de samenwerking van eventueel de backoffice.  DTV blijft bij het standpunt behoudt Porthos Veere, lokaal de frontoffice, de toegang tot zorg en ondersteuning en lokaal beleid afgestemd op de zorgbehoefte van onze inwoners en eventueel onze badgasten in de toekomst. En blijf samenwerken in de backoffice om kwalitatieve goede zorg, voorzieningen en keuzevrijheid te bieden voor inwoners.

Standpunt innemen over de opbrengst kabels en leidingen.

De 4 miljoen die wordt gerealiseerd tussen 2016 en 2021 wil DTV verrekenen middels de jaarnota van de energieleverancier. De extra kosten die nu in rekening worden gebracht worden op deze manier weer aan de inwoners teruggeven.

Dank allen voor uw aandacht!

Westkapelle, 6 juli 2017.

Adri Roelse, fractievoorzitter