Begroting 2019-2022

DTV reactie op de begroting 2019

De fractie van DTV geeft kort en krachtig haar visie op de begroting 2019

Begroting 2019

Voorzitter, collega's, college, dames en heren,
Onze waardering en dank spreken wij uit voor een ieder die heeft bijgedragen aan de realisatie van de opmaak van de begroting 2019. De begroting 2019 is vooral gestoeld op bestaand beleid waarvan de kaders zijn uitgezet door de gemeenteraad. Daarnaast is het werkprogramma van de coalitie vertaald met de titel " Verder bouwen aan een gezond Veere". DTV is trots om deel te mogen zijn van deze coalitie. DTV streeft naar een gemeente waar een ieder zich thuis voelt, er een goede balans is tussen inwoners en toerisme en waar gemeentelijke voorzieningen laagdrempelig en duurzaam zijn en voldoen aan vraag en aanbod. Door diverse partijen is het advies gegeven om de beschouwingen smart te formuleren. DTV zal daar gehoor aan geven.
Multi Functionele Accommodaties. In 2014 is er beleid gemaakt om te kijken welke voorzieningen waar nodig zijn en dan met name om kosten te reduceren. Dat was het uitgangspunt. Toen de gemeente Veere weer wat meer vet op de botten kreeg is er een voorstel gedaan om voor 21 miljoen euro diverse kernen te voorzien van nieuwe accommodaties. Tijdens de rit is hiervan sterk afgeweken door het vorige college en zijn er andere plannen gevormd. De beoogde investering van 21 miljoen euro is bijna verdubbeld. Dat brengt ons als raad in een lastige positie. Ga dit maar eens uitleggen aan onze inwoners. We zullen terug moeten naar de basis en kijken wat en waar dit gewenst is. En wellicht moeten we een andere route volgen voor de uitvoering. lk neem als voorbeeld de kern Westkapelle. Nieuwbouw school, nieuwbouw dorpshuis en nieuwbouw sportzaal of sporthal. Een sportdorp met een groot gebrek aan binnenruimte. Laten we daar als eerste de sporthal en het dorpshuis realiseren, het dorp heeft hier al jaren dringende behoefte aan. Tevens wil DTV dat de topende maatschappelijke accommodatie ontwikkelingen in de kernen goed onderbouwd aan de raad worden gepresenteerd zodat we de juiste keuzes kunnen maken t.a.v. realisatie en financiering. DTV verzoekt het college om op korte termijn met een voorstel te komen.
DTV vindt dat er in een waterrijke gemeente als Veere moet worden ingezet op het (financieel) ondersteunen van zwemlessen van onze jongeren. Graag zien we daar op korte termijn een voorstel voor tegemoet hoe we dit kunnen faciliteren.
De intentieovereenkomst die is afgesloten met het Marie Tak van Poortvlietmuseum zal duidelijk maken wat er wel en niet mogelijk is qua nieuwbouw in het Nehallenia gebied te Domburg. DTV is op voorhand behoudend ten aanzien van de realisatie van de plannen en dit zowel op de bouw alsmede het financiële gedeelte.
DTV wil op korte termijn de kampeerregels in het bestemmingsplan herzien en dan met name het kleinschalig kamperen. De vele procedures die het huidige beleid hebben teweeg gebracht, daar moeten we vanaf. Nadat de 3e herziening buitengebied onherroepelijk is, verwachten we hiervoor een voorstel.
In 2019 wordt er een parkeervergunningensysteem aangepast voor de kernen Domburg en Veere. Wat DTV betreft gaat de invoering gelijktijdig gepaard met het verstrekken van een gratis parkeervergunning voor de inwoners van deze kernen. Op kenteken en één per huishouden.
De komende vier jaar gaat aan het WMO fundament verbouwd worden. Voor 2015 was er een kwalitatief goede toegang tot WMO, met korte lijnen, transparant en eenvoudige paden die bewandeld werden om bij de juiste zorg uit te komen. In het werkprogramma staat op de agenda een kwalitatieve upgrade met een bijbehorend opleidingsplan van de huidige front-office, op een zodanige wijze dat de meerderheid van de vragen (80/20 regel) direct kan worden beantwoord. Wij willen een goed ondernemers- en sociaal domeinloket, waarin vragen m.b.t. de participatiewet, Wmo en jeugdzorg een plaats moeten krijgen. Bij alle aanvragen, of het nu gaat om een omgevingsvergunning of om Wmo-zorg, moet voor de aanvrager duidelijk zijn wat van hem of haar wordt verwacht en wat hij of zij van de gemeente kan verwachten. Dit wordt vastgelegd in een duidelijk stappenplan met tijdlijn. Frontoffice Veers lokaal in 2019. Eindelijk! Betere communicatie en dienstverlening waarin DTV een laagdrempelige toegang gerealiseerd wil zien en voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van alle inwoners, om mee te kunnen blijven doen en hier vitaal oud te worden. Data gestuurd werken, monitoring en verbetering van de digitale dienstverlening naar de burgers. Waarbij het Wmo-budget en het gemeentefonds beschikbaar dient te blijven voor dat doel en benodigde voorzieningen.
Voorzitter, ik wil afsluiten met een citaat uit de PZC van 6 november jl. Het drukke werk van raadsleden moet onze bestuurders en de ambtenaren aan het denken zetten. In een goed georganiseerde gemeente zijn de stukken helder en de afwegingen simpel. Laten we de komende jaren hier vol op inzetten zodat de ellenlange vergaderingen weer worden teruggebracht naar een acceptabel niveau.
Westkapelle, 8 november 2018.
Fractie DTV, L.A. ( Adri ) Roelse.