Coalitieprogramma Veere 2018-2022

Coalitieprogramma SGP/CU-DTV-VVD 2018-2022

 

Verder bouwen aan ’n gezond Veere

Werkprogramma gemeente Veere 2018 – 2022

Coalitie SGP/CU DTV en VVD

Inhoudsopgave

Inleiding                                                    pag. 2

Bestuur en ondersteuning                          pag. 2

Veiligheid                                                  pag. 4

Verkeer, vervoer en waterstaat                    pag. 4

Economie                                                  pag. 5

Onderwijs                                                  pag. 6

Sport, cultuur en recreatie                           pag. 6

Sociaal domein                                          pag. 7

Volksgezondheid en milieu                        pag. 9

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

   en stedelijke vernieuwing                        pag. 9

Topprioriteiten                                           pag. 11

Portefeuilleverdeling                                  pag. 11

 

 

* Verder bouwen geeft aan dat we op veel gebieden het huidige beleid voortzetten. ‘Gezond’ bedoelen we zo breed mogelijk, o.a. qua leefbaarheid, economisch en financieel.

 

Inleiding

De gemeente Veere is een prachtige gemeente met 13 verschillende kernen met ieder hun eigen karakteristieken. SGP/ChristenUnie, DTV en VVD zijn er trots op als coalitie de komende vier jaar de kar te mogen trekken. We streven ernaar dat in goede harmonie te doen met alle partijen in de gemeenteraad. 

Ons werkprogramma volgt de programma’s in de begroting. We zullen ons werkprogramma in het 3e kwartaal 2018 voorzien van een planning voor de komende raadsperiode, zodat de raad weet wanneer zaken aan de orde komen. Het is onze ambitie om onze doelen de komende vier jaar integraal, met lef en op innovatieve wijze te realiseren.

Op dit moment kunnen wij nog geen financiële vertaling presenteren van ons programma. De reden hiervan is dat een aantal liggende zaken (o.a. het duurzaamheidsprogramma, het programma maatschappelijk vastgoed, wachtgeld van de uittredende wethouders en het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan) nog geen meerjarige dekking hebben en wensen vanuit de organisatie nog niet zijn afgestemd. Om een gezond financieel beleid te kunnen presenteren zullen wij deze zaken integraal meenemen in de begroting 2019.

Aan het eind van dit werkprogramma geven wij aan, waar voor de coalitie de prioriteiten liggen. Tenslotte vindt u een overzicht van de verdeling van de porte-feuilles over de drie wethouders, die namens hun partij de coalitie zullen vormen.

Het voorliggende werkplan is leidend voor deze coalitie. We zullen het huidige beleid hieraan toetsen en voortzetten waar het niet van dit plan afwijkt.

1. Bestuur en ondersteuning

We willen een stabiele organisatie zijn, met een open en integere bestuurscultuur, waarbij we voortdurend in gesprek blijven met het maatschappelijk middenveld zoals de verenigingen, dorps- en stadsraden en ondernemers. We zetten in op  vernieuwing van de bestuurscultuur. Steekwoorden zijn: van buiten naar binnen denken en van binnen naar  buiten gaan, dialoog naast debat en samen in plaats van alleen. Dit moet zichtbaar zijn in een uitstekende dienstverlening naar burgers en bedrijven en een gedegen  financieel beleid. Daarvoor is een platte organisatie nodig die wendbaar, snel en adequaat reageert en wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • We komen met een plan van aanpak m.b.t. de structuur en cultuur van de interne organisatie, gericht op betere dienstverlening en communicatie. De volgende zaken willen we daar in ieder geval in gerealiseerd zien:
 • een kwalitatieve upgrade met een bijbehorend opleidingsplan van de huidige front-office, op een zodanige wijze dat de meerderheid van de vragen (80/20 regel) direct kan worden beantwoord. Ondernemersloket en sociaal domein (vragen m.b.t. de participatiewet, Wmo en jeugdzorg) moeten hierin een plaats krijgen;
 • bij alle aanvragen, of het nu gaat om een omgevingsvergunning of om Wmo-zorg, moet voor de aanvrager duidelijk zijn wat van hem/haar verwacht wordt en wat hij van de gemeente kan verwachten. Dit wordt vastgelegd in een duidelijk stappenplan met tijdlijn;
 • met het oog op de nieuwe Omgevingswet worden vergunningaanvragen binnen de organisatie integraal behandeld en krijgt de aanvrager één contactpersoon;
 • verbetering van de digitale dienstverlening naar ondernemers en burgers;
 • data gestuurd werken;
 • evaluatie van de inhuur van derden in de afgelopen raadsperiode.
 • We starten een periodiek overleg met ondernemers (-verenigingen) om onze dienstverlening naar hen te verbeteren.
 • We blijven dorpsraden zo goed mogelijk betrekken bij onze plannen, maar realiseren ons dat dorpsraden niet altijd de (hele) bevolking van een kern vertegenwoordigen. Dorpsvisies vormen een belangrijke input.
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen, inclusief de toeristenbelasting, worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd.
 • We maken jaarlijks een globaal overzicht van onze bestedingen ten behoeve van de recreatiesector, zodat een beeld ontstaat wat we (o.a.) met de inkomsten uit de toeristenbelasting doen.
 • We blijven als gemeente Veere zelfstandig, maar streven – in goed overleg met de andere gemeentes op Walcheren en in Zeeland - naar een versterking van onze grip op de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit kan o.i. het best door het ophalen van informatie bij de raden en andere maatschappelijke instellingen voordat er beleid wordt geformuleerd. De stappen die onlangs gezet zijn in de Commissie Regionale Zaken Walcherse Gemeenten zijn een goed voorbeeld van de gewenste richting.
 • We evalueren het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Tot aan die evaluatie wenst het college inzicht in alle verstrekte opdrachten ≥ € 2500,-
 • Integriteit krijgt een belangrijke plaats in onze organisatie, in het college en bij de gemeenteraad. We volgen hierbij de aanbevelingen uit het rapport van Necker van Naem d.d. 27 maart 2018. Concrete aandachtpunten:
 • verslaglegging van de overleggen met de portefeuillehouders;
 • grote projecten (denk aan maatschappelijk vastgoed, omgevingswet, samenwerking sociaal domein) worden aangestuurd door het hele college.

2. Veiligheid

Veiligheid is een breed begrip, in dit programma beperken we ons tot de fysieke veiligheid van onze inwoners en bezoekers.

Veere behoort tot de meest veilige gemeentes van Nederland, zo blijkt uit een recent onderzoek van het CBS, en dat willen we natuurlijk graag zo houden.

 

Wat gaan we hiervoor doen:

 • Een zichtbare politie vinden we belangrijk. Onze insteek is dat we, gezien onze kernenstructuur en de landelijke norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners, in Veere minimaal 4 wijkagenten willen hebben.
 • We bepalen opnieuw de prioritering en kwaliteit van onze handhaving en op basis daarvan besluiten we of er extra boa’s moeten worden aangetrokken.

3. Verkeer, vervoer en waterstaat

We vinden het belangrijk om het autoverkeer, van zowel inwoner als toerist, zoveel mogelijk te ontmoedigen door het aanbieden van goede alternatieven.

In 2017 is door de raad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt. In 2019 vindt de eerste evaluatie hiervan plaats.

In 2018 heeft de raad besloten om een aantal parkeerterreinen te voorzien van een deugdelijke sanitaire voorziening. In afwachting van de onderhandelingen met het Waterschap zullen we de komende periode bepalen of verdere uitbreiding van de ‘onthaalfunctie’ van deze parkeerterreinen (financieel) verantwoord is.

In een aantal kernen is vanuit de bevolking nadrukkelijk de behoefte om deze autoluw te maken en begint het parkeren van fietsen echt een probleem te worden.

En omdat het verschil tussen neerslag en droogte steeds groter lijkt te worden, willen we mogelijkheden creëren voor de opvang van regenwater. Deze kunnen dan ook gebruikt worden als bluswatervoorziening.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • In overleg met de provincie starten we een onderzoek naar het bundelen van vervoersstromen, gericht op meer vraag-afhankelijk vervoer.
 • In de toeristische kernen ontwikkelen we fietsparkeerplaatsen zodat fietsen niet meer in de weg staan.
 • Autoluwe kernen werken we verder uit in het programma ‘economie’ als onderdeel van het bevorderen van de leefbaarheid.
 • In het bestemmingsplan buitengebied nemen we de mogelijkheid op van natuurlijke waterbassins.

4. Economie

Recreatie en toerisme zijn bepalend voor de Veerse economie, maar leggen ook een beslag op de leefbaarheid van de bewoners. De coalitie zet in op maatwerk - want de problematiek verschilt per kern – en een integrale benadering van de verschillende factoren die een rol spelen bij een goede balans tussen leefbaarheid en toerisme.

Bij aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen t.b.v. toeristische overnachting accepteren we alleen een uitbreiding van bedden als dit ook een kwalitatieve verbetering met zich meebrengt.

De functie van ondernemersmanager staat voor ons niet ter discussie. Bij de ontwikkeling van een economische agenda kan hij een belangrijke rol spelen.

We betrekken lokale ondernemers meer actief bij aanbestedingen.

Met betrekking tot de winkelopenstelling op zondag trekken we alle kustkernen gelijk: dat betekent dat Koudekerke/Dishoek, Oostkapelle en Vrouwenpolder dezelfde regeling krijgen (namelijk een volledige ontheffing) als Zoutelande, Westkapelle, Domburg en Veere. Voor de overige kernen handhaven we het huidige beleid.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • We ontwikkelen voor alle kustkernen een plan waarin we nieuwe en innovatieve keuzes maken ten behoeve van een goede balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme en de natuur. Hiertoe laten we eerst een inventarisatie maken van alle factoren die daarbij een rol spelen, waarbij we (o.a.) denken aan:
 • het aantal overnachtingsmogelijkheden (hotelkamers, B&B, kamerverhuur door particulieren, campingplaatsen, etc.) dat een kern kan verdragen, zonder dat de leefbaarheid in het geding komt;
 • parkeerbehoefte die hieruit voortvloeit, waarbij onze insteek is om toeristisch parkeren zoveel mogelijk duurzaam buiten de kern te brengen;
 • evaluatie van het huidige systeem van parkeervergunningen in Veere en Domburg. Ons doel is dat bewoners hun auto kwijt kunnen;
 • voldoende fietsparkeerplaatsen, zie ‘Verkeer, vervoer en waterstaat’;
 • verkeersstromen, zowel naar de kern (bezoekers) als door de kern, en de mogelijkheden om de eerste categorie buiten de kern op te vangen en de laatste categorie beter af te wikkelen. Uitgangspunt is dat we gebruik maken van de bestaande wegenstructuur, maar als dat niet het gewenste resultaat oplevert zullen we ook alternatieven laten onderzoeken.
 • We ontwikkelen een economische agenda waarin we keuzes maken op welke economische terreinen Veere zich kan onderscheiden en verder ontwikkelen.  Als interessante opties zien we duurzaamheid, circulaire economie, gezondheidstoerisme en de zorgeconomie.
 • Evaluatie van het parkeerbeleid o.b.v. het rapport van de Rekenkamer van maart 2016 en jaarlijkse evaluatie waarbij inkomsten/bezetting en uitgaven tegen elkaar worden afgezet. Uitgangspunt blijft dat ‘reguleren’ hoofddoel is van ons parkeerbeleid. We onderzoeken op welke wijze we de dagtoerist via parkeergeld een bijdrage kunnen laten leveren aan ons toeristisch product.

5. Onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Het huidige huisvestingsplan is gebaseerd op de leerling prognoses 2016 – 2034 van het bureau Planning Verband Groningen uit juli 2016. Inmiddels blijkt de werkelijke ontwikkeling flink af te wijken van de prognoses. Een actualisatie is dus nodig.

De coalitie vindt kwaliteit van onderwijs het belangrijkst en zet ook in op samenwerking van de verschillende identiteiten in één gebouw.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • We actualiseren het onderwijshuisvestingsplan o.b.v. de meest recente demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.

6. Sport, cultuur en recreatie

We vinden sport en bewegen belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners.  We zetten het ingezette beleid van privatisering van sportverenigingen door en zullen de samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren.

Recreatie en cultuur kunnen elkaar versterken als het gaat om verlenging van het toeristische seizoen. Overleg met de toeristische sector over nieuwe ontwikkelingen vinden we belangrijk en we handhaven de huidige (financiële) samenwerking met het VVV. De Zeelandpas willen we niet koppelen aan het beleid m.b.t. mensen met een laag inkomen (‘armoedebeleid’).

Wat gaan we hiervoor doen:

 • Voorzetting van het huidige subsidiebeleid met bijzondere aandacht voor onze grote culturele instellingen, Stichting Delta Cultureel, de Grote Kerk Veere, Terra Maris en het Marie Tak van Poortvliet museum.
 • We accepteren geen nieuwe grootschalige evenementen die overlast (kunnen) veroorzaken aan de omgeving.
 • Onze stranden zijn ons visitekaartje en moeten voldoen aan de criteria van De Blauwe Vlag. Het strand moet strand blijven, kleinschalige voorzieningen zijn acceptabel mits ze voldoen aan de hoge kwaliteit die onze inwoners en gasten wensen en waarderen.
 • We staan positief tegenover extra zandsuppleties (naast de suppleties die Rijkswaterstaat verzorgt) om onze stranden op het gewenste niveau te houden.
 • We verhogen het budget Toeristisch Impuls naar € 300.000,-
 • We willen in Veere geen aparte camperplaatsen. Campers horen op de bestaande kampeerterreinen.
 • T.a.v. minicampings zullen we de regels op de volgende punten aanpassen:
 • het aantal vaste eenheden (chalets en stacaravans) mag zonder extra voorwaarden 20% zijn van het totale aantal vergunde kampeereenheden;
 • de vaste eenheden mogen jaarrond worden verhuurd.
 • We starten een onderzoek naar de mogelijkheden van watersport-gerelateerde recreatie. We denken daarbij o.a. aan de ontwikkeling van een watertaxi en de aanleg van een (jacht-)haven bij Westkapelle.
 • We vinden het belangrijk dat alle kinderen in Veere leren zwemmen. We onderzoeken op welke manier de gemeente hierin een bijdrage kan leveren.

7. Sociaal domein

Wmo en jeugdzorg

We zijn in afwachting van de evaluatie van de Pentekening. Op basis daarvan zullen we onze keuzes maken m.b.t. de samenwerking op Walcheren bij de Wmo en de jeugdzorg. Uitgangspunt van de coalitie is voortzetting van de samenwerking, onder voorwaarden. Vanzelfsprekend staan we open voor doorontwikkeling van het concept met snelle zorgtoeleiding en minder administratieve rompslomp bij enkelvoudige problematiek. Aanvragen van een Wmo-pas kunnen bijvoorbeeld ook heel goed digitaal plaatsvinden. Ons doel is laagdrempelige toegang en voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van alle inwoners, om mee te kunnen blijven doen en vitaal oud te worden. Het Wmo-budget in het gemeentefonds dient als geoormerkt geld beschikbaar te blijven voor dat doel.

Mantelzorgers en andere vrijwilligers krijgen onze warme steun.

Participatiewet

De uitvoering van de participatiewet en de schuldhulpverlening door Orionis moet verder worden aangescherpt. Ons doel is om binnen het toegekend rijksbudget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) te blijven.

Een bijstandsuitkering zien we als een tijdelijk vangnet, er wordt onverkort ingezet op het voorkomen van instroom en het bevorderen van (liefst duurzame) uitstroom naar werk. Maar ook een tijdelijke baan kan een belangrijke opstap zijn, waardoor werkritme wordt opgebouwd en sociale contacten ontstaan. We staan daarom positief tegenover een maatschappelijke tegenprestatie van mensen in een bijstandsuitkering, aangezien werk meer biedt dan alleen een inkomen.

Naast de aanpak van kwetsbare jongeren komt er ook een sluitende aanpak voor de overige jongeren tot 27 jaar. Hierbij is de afspraak dat er voor deze jongeren twee opties zijn: werk of een opleiding.

De drempel naar schuldhulpverlening moet lager, aangezien preventie beter is dan schuldsanering. Onze visie is dat iedereen die in de bijstand komt en dus te maken krijgt met een forse inkomstendaling, preventief ondersteund moet worden in deze nieuwe situatie (budget coaching). We onderzoeken de mogelijkheden om aan te sluiten bij landelijke experimenten in het kader van vroegsignalering.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • N.a.v. het evaluatierapport van de Pentekening maken we een keuze m.b.t. de samenwerking binnen Walcheren in het sociaal domein. IJkpunten voor die keuze zijn voor ons:
 • de Veerse insteek m.b.t. de toegang tot de zorg via Porthos;
 • de werkwijze moet werkbaar zijn voor de organisatie Porthos, zowel qua structuur en organisatie als qua bemensing;
 • perspectief voor de medewerkers van Porthos;
 • goede afspraken met Middelburg en Vlissingen over de financiering;
 • Porthos moet organisatorisch op afstand komen van de gemeente Veere.
 • Verbetering van de toeleiding van mensen uit de bijstand naar werk, in een projectmatige aanpak tussen Orionis, werkgevers en Scalda.
 • In overleg met Middelburg en Vlissingen zetten we in op verlaging van de drempel tot schuldhulpverlening.
 • We verzoeken Orionis om aanvragen voor minimaregelingen klantvriendelijker te maken, met 1 formulier voor alle regelingen en de mogelijkheid van mondelinge begeleiding tijdens een spreekuur.
 • Het inzetten op handhaving en fraudebestrijding moet voortdurend aandacht hebben.
 • We gaan in overleg met de Stichting Welzijn Veere om te bezien op welke wijze hun toegevoegde waarde beter zichtbaar kan worden.

8. Volksgezondheid en milieu

Er ligt een flinke uitdaging op het gebied van duurzaamheid. De coalitie bevestigt de eerder gestelde doelen in het ‘Duurzaamheidsplan gemeente Veere 2017-2020’, namelijk een energie-neutrale gemeentelijke organisatie in 2030 en een energie-neutrale gemeente in 2050. Duurzaamheid wordt een aparte portefeuille binnen het nieuwe college, waarmee we het belang onderstrepen.

De coalitie zet vooral in op stimulering, facilitering en communicatie en we ondersteunen op die wijze de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers. We benutten de subsidies van Rijk en provincie optimaal en bij het ontwikkelen van een economische agenda krijgt de circulaire economie een belangrijke plaats.

We zetten het huidige beleid t.a.v. windmolens voort, dus deze kunnen alleen worden geplaatst op Neeltje Jans.

We wachten de resultaten af van de ingezette pilots t.a.v. de verbetering van afvalscheiding en komen op basis daarvan met voorstellen naar de raad.

De eerstelijnszorg (o.a. huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en wijkverpleging) staat onder druk, omdat bestaande praktijken geen opvolging hebben. Wij ontwikkelen op dit terrein een langetermijnvisie, met als doel om deze zorg voor onze inwoners te behouden. E-health en robotica kunnen daarbij een rol spelen.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • Verdere uitwerking van het Duurzaamheidsplan 2017-2020.
 • Ontmanteling van het Aanjaagteam duurzaamheid en borging van de werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie.
 • Intensivering van de communicatie naar burgers en ondernemers, in samenwerking met het bedrijfsleven (isolatie, duurzaam bouwen, zonnepanelen en warmtepompen, etc).
 • We ontwikkelen een visie voor behoud van de eerstelijnszorg in Veere.

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Vraaggerichte woningbouw is belangrijk voor de leefbaarheid van onze kerne, zodat onze inwoners in elke levensfase de woning kunnen vinden die bij hen past. We willen graag dat onze jongeren in Veere blijven wonen, zij hebben behoefte aan een betaalbare (sociale) huurwoning of een koopwoning onder de 2 ton; veel ouderen die nu een grote koopwoning hebben zijn op zoek naar een gelijkvloerse woning of appartement in de koop- of de vrije huursector; en jonge gezinnen hebben vooral behoefte aan betaalbare koopwoningen (tussen de 2 en 3 ton) met een tuin en speelruimte voor de kinderen.

I.v.m. gewijzigde isolatienormen wordt de maximale inhoud van een woning in het buitengebied gewijzigd van 750 m3 naar 800 m3.

Het tweede woningbeleid wordt gewijzigd. We herijken de huisvestings-verordening tweede woningen. Bij deze herijking betrekken we de mogelijkheden om de centrumgebieden te verkleinen.

Er wordt de komende periode sterk ingezet op handhaving, zodat meer woningen beschikbaar komen voor onze inwoners.

Bij aanpassing van een bestemmingsplan nemen we de welstandsnormen direct mee in de vorm van een beeldkwaliteitsplan, zodat hier bij de vergunningverlening geen discussies over ontstaan.

De agrarische sector moet ruimte krijgen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bestaande intensieve veehouderijbedrijven moeten zich kunnen aanpassen aan de eisen van deze tijd. Omdat de agrarische sector belangrijk is voor de instandhouding van ons landschap, moeten nevenactiviteiten mogelijk zijn om hun inkomen aan te vullen. In dit kader evalueren we het beleid van nieuwe economische dragers.

Landbouwgrond vinden we belangrijk voor onze voedselvoorziening en ons unieke open landschap, deze mag dus niet worden gebruikt voor een zonnepark.

Om dezelfde reden wordt er geen landbouwgrond omgezet naar nieuwe natuur.

De omgevingsvisie wordt voor de gemeenteraad het belangrijkste instrument om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. Op grond van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, is de gemeente verplicht uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie vast te stellen. Het omvat o.a. ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, water- en milieubeheer, cultuurhistorie, natuur- en landschap en gezondheid. Veere is pilotgemeente en stelt zich zeer actief op bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Wat gaan we hiervoor doen:

 • Op basis van het nieuwe woonbehoefte-onderzoek gaan we in 2018 in overleg met de buurgemeenten, om te komen tot nieuwe regionale woningmarktafspraken. Op basis daarvan stellen we vast welke locaties (inbreiding en uitbreiding) we bestemmen voor woningbouw.
 • We maken jaarlijks afspraken met Zeeuwland over aanpassing en vernieuwing van het bestand aan (sociale) huurwoningen.
 • Het huidige leefbaarheidsfonds wordt geëvalueerd. Onze insteek is voortzetting van het fonds onder geactualiseerde voorwaarden.
 • We maken een specifiek handhavingsplan m.b.t. tweede woningen.
 • De Kustvisie is leidend.
 • We gaan verder met de ontwikkeling van onze omgevingsvisie.

Topprioriteiten

De coalitie benoemt de volgende onderwerpen tot topprioriteit, d.w.z. dat hiervoor in 2018 een plan van aanpak aan de raad wordt gepresenteerd.

 • Nieuwe opzet structuur en cultuur van de interne organisatie
 • Leefbaarheid in relatie tot recreatie en toerisme, uitgewerkt per kern
 • Samenwerking en organisatie in het sociaal domein
 • Duurzaamheid
 • Vraaggerichte woningbouw

Portefeuilleverdeling

SGP / ChristenUnie, wethouder dhr. A. Schot (1e locoburgemeester)

Programma’s: verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, volkshuisvesting,

                       ruimtelijke ordening, openbare ruimte en stedelijke vernieuwing.

Kernwethouder voor: Biggekerke, Domburg, Serooskerke, Meliskerke en Zoutelande

DTV, wethouder dhr. J.Y.W. Steketee (2e locoburgemeester)

Programma’s: bestuur en ondersteuning, financiën en P&O, gemeentelijke

   gebouwen, veiligheid, sport, milieu en duurzaamheid.

Kernwethouder voor: Aagtekerke, Grijpskerke, Koudekerke en Westkapelle

VVD, wethouder dhr. A.J.M. van Halderen (3e locoburgemeester)

Programma’s: economie, cultuur en recreatie, sociaal domein en

   volksgezondheid.

Kernwethouder voor: Gapinge, Oostkapelle, Veere en Vrouwenpolder

Projecten met een grote ruimtelijke, maatschappelijke en/of financiële impact zijn een integrale verantwoordelijkheid van het hele college. We denken hierbij aan de opzet van de nieuwe MFA’s, de problematiek rondom leefbaarheid in de kernen, de Omgevingswet en de samenwerking in het sociaal domein.

Ondertekening

Namens de SGP / ChristenUnie, de heer A.W. Maris

Namens de DTV, de heer L.A. Roelse\

Namens de VVD, mevr. M. Osté-Aarnoutse