DTV standpunten, visies, wat vinden wij ervan

Standpunten, visies, wat vinden wij ervan

De standpunten van DTV zijn terug te vinden in het DTV programma 2018-2022.

Speerpunten en punten per kern vindt u in de folders van DTV.

Uit het kieskompas komen de stellingen hieronder:

Stelling

Plaatsing

Tekstdeel van bron 1

Dit is de letterlijke verwoording van de stelling zoals deze in het Kieskompas komt.

Hier kiest u uw opvatting

Voeg hier het letterlijke tekstdeel van de

officiële bron in. Parafraseren is niet

toegelaten.

     

Walcheren mag één gemeente worden

Helemaal niet mee eens

Nergens is aangetoond dat een fusie

voordelen zal opleveren, Veere heeft een

goede dienstverlening voor haar inwoners

De gemeente moet meer wegobstakels bouwen zodat 30 km-zones worden nageleefd

Niet mee eens

Wegopstakels voegen niets toe. Handhaving

 moet gebeuren middels controles, plaats

meer signaalborden met actuele snelheid

Er mogen coffeeshops komen in de gemeente Veere

Helemaal niet mee eens

Coffeeshops geven een verkeerd signaal af,

 geen stimulering van verdovende middelen

Er moeten meer handhavers (BOA's) bijkomen, ook al kost dit de gemeente meer geld

Helemaal mee eens

Handhaving blijkt nodig, met name op de

uitvoering van ( bouw-) vergunningen en

controle tweede woningbezit

De gemeente moet geld investeren in een glasvezelnetwerk voor sneller internet, ook al moeten hiervoor de belastingen omhoog

Niet mee eens

Dat is geen taak voor de gemeente, zorg als ge-

meente wel dat er aandacht blijft  voor  internet

 in het buitengebied, en draag bij in de kosten

in samenwerking met andere partijen.

In alle woonkernen mogen winkels op zondag open

Helemaal mee eens

 Zondag openstelling detailhandel in alle

kernen gelijk. De ondernemer beslist zelf

of hij open gaat

De gemeente moet ondernemers subsidies aanbieden om te investeren in duurzaamheid

Niet mee eens

De gemeente moet ondernemers verleiden

met de vele mogelijkheden die er zijn.  Het

Rijk biedt voldoende mogelijkheden

     

Startende ondernemers moeten worden vrijgesteld van lokale belastingen

Niet mee eens

Ieder die een onderneming start moet een

goede business case maken met alle

bijbehorende  lasten

     

De gemeente moet meer doen om de LHBT gemeenschap zichtbaar te maken

Niet mee eens

Hoeft niet specifiek zichtbaar te worden

gemaakt. Geen onderscheid, ieder telt mee

     
     
     

De gemeente moet geld investeren in het energieneutraal maken van bestaande woningen, ook al moeten de belastingen hierdoor omhoog

Mee eens

De gemeente moet goedkope leningen

aanbieden en attenderen op de vele re-

gelingen en mogelijkheden die er zijn

Agrarische bedrijven mogen verder uitbreiden, ook al gaat dat ten koste van de natuur

Niet mee eens

Er is voldoende landbouwgrond beschikbaar

dus uitbreiden is niet aan de orde

De gemeente mag alleen nog biologische landbouwbedrijven toelaten

Niet mee eens

Landbouwbedrijven moeten allen al aan

veel regels voldoen en kunnen dan

 toegelaten worden

In het buitengebied mogen windmolens worden geplaatst

Niet mee eens

Windmolens worden alleen geplaatst op

Neeltje Jans, het concentratiegebied.

De gemeente moet meer geld investeren in kinderopvang, ook al moeten de lokale lasten hiervoor omhoog

Niet mee eens

Kinderopvang wordt door de rijksbelastingen

 gesubsideerd

Om de kwaliteit van onderwijs te garanderen mogen kleine basisscholen worden gesloten

Niet mee eens

Scholen zijn de bouwstenen van de kernen.

Minimaal 1 school per kern behouden waar

 iedereen welkom is en de kwaliteit is

gewaarborgd

Mensen in de bijstand moeten verplicht onbetaald maatschappelijk werk doen om hun uitkering te behouden

Niet mee eens

Niet iedereen is profiteur, velen kunnen

 echt niet werken door ziekte, handicap of

 andere sociale omstandigheden.

Wel stimuleren vrijwilligerswerk als ander

 aangepast werk niet mogelijk is

Om de sociale voorzieningen in alle kernen overeind te houden mogen de lokale belastingen worden verhoogd

Niet mee eens

Lastenverzwaring in zijn totaliteit is niet

gewenst, gebruikers kunnen een eigen

 bijdrage per voorziening bijdragen

     

Om te kunnen investeren in leefbaarheid, mag de toeristenbelasting omhoog

Niet mee eens

De stelling schuift te gemakkelijk

lastenverzwaring door naar de

toeristische sector

Mini campings mogen ook in de wintermaanden open zijn

Neutraal

Minicampings moeten voldoende ruimte

 krijgen om mee te bewegen in de

ontwikkelingen

De gemeente moet inzetten op cultuurtoerisme in plaats van massatoerisme, ook al levert dit minder inkomsten op

Neutraal

Deze ontwikkeling kan wel door de

gemeente worden gestimuleerd maar

compleet ombuigen, nee

Om te kunnen investeren in leefbaarheid, mag de toeristenbelasting omhoog
Niet mee eens
De stelling schuift te gemakkelijk lastenverzwaring door naar de toeristische sector. DTV zoekt liever binnen de begroting naar andere mogelijkheden om in leefbaarheid te investeren.

Om lichthinder te verminderen moeten de lantaarnpanel om 00:00 uitgezet worden

Helemaal niet mee eens

Zeer onveilig en speelt de inbreker in de kaart

Vrachtauto's moeten geweerd worden van de wegen in de kustkernen

Mee eens

In het hoogseizoen inzetten op laden en lossen

 in de kustkernen tot 12.00 uur

Het centrum van Veere moet minder toegankelijk worden voor auto's

Helemaal mee eens

Het centrum van Veere wordt autoluw gemaakt

De gemeente mag meebetalen aan een rondweg om Domburg zodat de verkeersdrukte in het centrum zal afnemen

Helemaal mee eens

Samen met belanghebbenden mag de

gemeente investeren in een goede

ontsluiting van Domburg

De parkeergelden mogen verhoogd worden zodat de gemeente meer kan investeren in het openbaar vervoer

Niet mee eens

De vervoersgelden komen vanuit de provincie,

die moet slimmere combinaties maken

zodat het ov top funcioneert

Om de leefbaarheid te bevorderen mogen woningen in de kernen nooit verkocht worden aan mensen die er slechts een deel van het jaar wonen

Helemaal mee eens

2 e woningbeleid handhaven dus

permanent wonen in de kernen

In plaats van koopwoningen moeten er meer sociale huurwoningen worden gebouwd

Niet mee eens

Sociale huurwoningen afstemmen op de

Veerse behoefte en de rest op koop

Als het rijksbudget voor Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg ontoereikend is moet de gemeente dit aanvullen

Mee eens

WMO zorg is een wettelijk recht.

De gemeente moet extra middelen

bijdragen als dat nodig is.

Religieuze instellingen mogen met overheidsgeld zorgtaken uitvoeren

Helemaal niet mee eens

Zorgtaken moeten voor iedere inwoner

beschikbaar zijn en niet exclusief voor

 een bepaalde religie

     

Er mogen geen nieuwe  recreatiewoningen meer bijkomen in het buitengebied

Neutraal

Grootschalige recreatieparken niet, voor

het behoud van karakteristieke boeren-

bedrijven (kleinschalig) kan dit soms

wenselijk zijn