ANBI erkenning fiscus

ANBI erkenning

Beleidsplan DTV.

1. INLEIDING

Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Lokale Partij Veere. In de gemeente Veere wordt de naam DTV (Dorpsbelangen en Toerisme Veere) gebruikt. Op de website is DTV terug te vinden onder DTVeere.nl De vereniging is de basis van de partij. De fractie is de vertegenwoordiging van de partij in de gemeenteraad van Veere.

2. DOELSTELLING DTV De vereniging is opgericht in 2001. De statuten zijn notarieel vastgelegd op 17 april 2001. De doelstelling van de vereniging luidt als volgt: Als onafhankelijke politieke groepering het verwezenlijken van haar politieke programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de Raad van de gemeente Veere. De leden stellen kandidaten voor en hierbij handelen wij volgens de Kieswet. Tevens stimuleren wij het houden van openbare vergaderingen en hanteren wij elk wettelijk middel dat ons doel dient, zulks in de ruimste zin van het woord. 3.

BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1 Het bestuur Het bestuur bestaat uit maximaal vijf leden. Naast een voorzitter zijn er een secretaris en een penningmeester.

3.2 De leden Elk kalenderjaar is er een ledenvergadering in de maand december.

3.3 Uitvoering Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken uit:

• Het beheren van de website www.DTVeere.nl met informatie over de vereniging, artikelen over het verkiezingsprogramma en actualiteiten. Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit: • Het meewerken aan actuele onderwerpen en het bijwonen van openbare bijeenkomsten die de fractie organiseert;

4. VISIE DTV is een gezonde vereniging die vanaf maart 2014 met drie raadsleden in de raad is vertegenwoordigd en vanaf juli 2018 tevens een wethouder levert. Zij is de derde partij van Veere

5. FINANCIEN De inkomsten van DTV bestaan uit bijdragen van leden en van de vertegenwoordigers in de gemeenteraad. De vereniging ontvangt geen subsidies, maar is uitsluitend afhankelijk van de bijdragen van de leden, giften en de leden van de fractie in de raad. Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd:

• Kosten bijeenkomsten van de vereniging;

• Beheren website;

• Uitnodigen van sprekers voor presentaties en de totale kosten van de organisatie voor de verkiezingen.

ANBI-gegevens

DTV of dtveere.nl is bij de belastingdienst geregistreerd als een vereniging die beoogt politiek te bedrijven in de gemeente Veere. Bij de KvK staan we geregistreerd als LOKALE PARTIJ VEERE. Onze partij is geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekend dat alle giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Veel leden betalen een hoger bedrag dan de contributie. De ANBI-status is voor die leden aantrekkelijk omdat alle bijdragen aan onze partij fiscaal aftrekbaar zijn.

Naam: De Lokale Partij Veere is te vinden op de website als DTVeere.nl In de gemeente werken we met de naam DTV (Dorpsbelangen en Toerisme Veere).

Bankgegevens: IBAN: NL85 INGB 0009 3953 65

RSIN nummer: 8101.13.971

Kamer van Koophandel nummer: 220 48 085

Contactgegevens: Tel. 0118-501464 Mw. Hamelink-Menig (secretaris)

Bestuurssamenstelling: De heer J.W.(Wim) Bartels voorzitter Tel. 0118-592181; Mw. L.M.M.(Lucia) Hamelink-Menig secretaris-penningmeester

Beleidsplan: Hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend beleidsplan

Beloningsbeleid: DTV kent geen beloningen toe (aan de vrijwilligers)

Doelstelling: het bevorderen van het politieke klimaat in de gemeente Veere het bijdrage aan visies en standpunten zie ons verkiezingsprogramma het activeren van de bevolking in haar mogelijkheden voor leefbare dorpen het bijhouden van een website Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Onze vereniging houdt jaarlijks in december een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur houdt de website bij en krijgt daarvoor stukken van de fractie. Via de website worden vragen van de leden ontvangen die door de fractie worden behandeld. Financiële verantwoording 2018 af by
Saldo rekening 1-1- 2018                      € 5255,07
Nog af te dragen Fractiebudget 2017      € 1441,1
Ontvangsten leden, giften en raadsleden €  915
Kosten verkiezingen,bestuur, website e.d.€4094,29
Ontvangen fractiebudget 2018                 € 2750
Besteed fractiebudget 2018                    €   636,95
Saldo rekening 31-12-2018                      € 2747,73
Schuld fractiebudget 2018                       € 2113,05
Feitelijk bezit DTV 31-12-2018                 €  634,68